ritysten tilanne on Suomessa yhä keskimäärin hyvä ja vakaa.
Uutiset

Toimialojen tilanne -työryhmän viimeinen tilannekuva: Yritysten tilanne on edelleen vakaa – maailmantilanteen epävarmuus painaa yritysten luottamusta

Yritysten tilanne on Suomessa yhä keskimäärin hyvä ja vakaa. Maailmantilanteen epävarmuus vaikuttaa kuitenkin yritysten luottamukseen negatiivisesti. Energiahintojen lisäksi kohonneet korot ja nopea inflaatio heikentävät yritysten luottamusta.

Nämä tiedot sisältyvät Toimialojen tilanne -työryhmän neljänteen ja viimeiseen raporttiin. Työ- ja elinkeinoministeriön viime lokakuussa asettaman työryhmän tehtävänä on ollut ylläpitää tilannekuvaa energiakriisin aiheuttamista muutoksista yritysten toimintaympäristössä. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2023. Se julkaisi toimikaudellaan neljä päivittyvää tilannekuvaa yritysten tilanteesta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti myös eurooppalaisen energiakriisin, joka vaikuttaa useiden toimialojen ja yksittäisten yritysten toimintaedellytyksiin. Ministeriön työryhmä aloitti työnsä lokakuussa 2022, jolloin energian hinta oli nousussa ja valtionhallinnossa tarvittiin kattavaa kokonaiskuvaa kriisin vaikutuksista yritysten toimintaympäristöön. 

Työryhmän puheenjohtaja Sampsa Nissisen mukaan päivittyvää tilannekuvaa on hyödynnetty tausta-aineistona varautumisessa korkeiden energianhintojen vaikutuksiin. Poikkihallinnollinen yhteistyö työryhmässä on koettu tarpeellisena, jotta toimialojen erityispiirteet ja kokonaiskuva saatiin koottua. 

Nostoja maaliskuun tilannekuvaraportista

Suomalaisten yritysten reaalinen kokonaisliikevaihto on korkeammalla tasolla kuin 2019. Useimmilla sektoreilla reaalinen liikevaihto on kehittynyt vuonna 2022 keskimäärin positiivisesti vuoden 2019 vastaaviin kuukausiin verrattuna, eikä millään toimialalla kehitys ole merkitsevästi negatiivinen. 

Energian hinta on keskimäärin pysynyt samalla tasolla viimeisten kuukausien aikana. Sähkön hinta on viime viikkoina pysytellyt aiempaa alemmalla tasoilla. Johdannaiskaupassa selvästi matalampien hintojen odotetaan jatkuvan. Useat tekijät ovat lisänneet sähkön tarjontaa ja alentaneet kysyntää. Tilanne on myös aktivoinut yrityksiä energiansäästöinvestointeihin, jotka vauhdittavat osaltaan vihreää siirtymää.

Sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat olleet leuto ja tuulinen talvi, kulutuksen jousto ja aktiiviset energiansäästötoimet, maakaasun saatavuus ja hinta sekä Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen reaktorin koekäytön edistyminen ja lähestyvä kaupallisen käytön alkaminen (säännöllinen sähköntuotanto alkaa 17.4.2023).

Polttonesteiden hinnat (etenkin dieselöljy) voivat pysyä korkeina venäläisiin öljyjalosteisiin 5.2.2023 laajentuneen EU-tuontikiellon vuoksi. 

Yritysten reaalinen palkkasumma on laskenut alle vuoden 2019 vastaavien kuukausien tason lähes kaikilla toimialoilla; pääsyynä tähän on palkkojen nousua nopeampi inflaatio. Lomautusten määrässä on hieman tavallista korkeammalla tasolla. Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 2023 pantiin vireille 303 konkurssia, mikä on 109 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. 

Kysynnän vähentyminen on noussut vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä keskeisimmäksi kasvun esteeksi. Yritysten kasvun esteenä näkyy edelleen ammattitaitoisen työvoiman puute.

Kevään 2023 pk-barometrin mukaan pk-yritysten rahoitustilanne on varsin hyvä, eikä yleiskuva ole paljoa muuttunut, vaikka epävarmuus, kustannustason nousu, inflaatio ja muut tekijät näkyvätkin yritysten ja kuluttajien toiminnassa. Suuri osa yrityksistä arvioi luottopolitiikan kiristyneen. Maksuvaikeuksissa olevien yritysten määrä ei ole kasvanut loppuvuoden aikana.

Pankkibarometrin mukaan yritykset ovat kysyneet alkuvuoden 2023 aikana luottoja selvästi viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Reilusti yli puolet barometrin vastaajista odottaa luotonkysynnän vähenevän keväällä. Taustalla on taloustilanteen ja -näkymien heikkeneminen.