Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita ja menetelmiä koskeva lainsäädäntö muuttui huhtikuussa 2024.
Uutiset

Syöpävaaralliset lääkkeet lisättiin ilmoitettavien työmenetelmien luetteloon uudessa asetuksessa

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita ja menetelmiä koskeva lainsäädäntö muuttui huhtikuussa 2024. Jatkossa työnantajien tulee tehdä ilmoitus ASA-rekisteriin sähköisen järjestelmän kautta. Samalla päivittyi ilmoitettavien työmenetelmien luettelo. Mukaan on lisätty syöpävaaralliset lääkkeet ja kaikki arseenille altistavat työt.

ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien lakisääteinen rekisteri. Voimassa olevaan ASA-lakiin (452/2020) on huhtikuun alussa tullut tarkennuksia, jotka koskevat ASA-ilmoittamisen tapaa. Lisäksi syöpävaaran torjunnasta työssä annettu uusi asetus (113/2024) toi muutoksia ASA-rekisteriin ilmoitettaviin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin työmenetelmiin.

Lakimuutoksen jälkeen työnantajan on ilmoitettava ASA-rekisteriin rekisteröitävät tiedot vuosittain Työterveyslaitoksen ylläpitämällä sähköisellä ilmoitusjärjestelmällä. Paperista ilmoitusta tai turvapostitse lähetettyä ilmoitusta ei enää hyväksytä.

Ilmoitukset tulee palauttaa entiseen tapaan seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. Sähköinen ilmoittaminen onnistuu, kun ASA-ilmoittaja on saanut Suomi.fi-valtuudet työnantajaltaan.

Muutoksia ilmoitettaviin työmenetelmiin

ASA-rekisteriin tulee ilmoittaa syöpävaarallisille ja perimää vaurioittaville lääkkeille altistuvat työntekijät. Ilmoitusvelvollisuus koskee lääkkeitä, jotka täyttävät syöpävaarallisen tai perimää vaurioittavan aineen CLP-luokituskriteerit Carc. 1A/1B (H350; H350i) tai Muta. 1A/1B (H340), eli joiden tiedetään tai oletetaan olevan ihmisessä syöpää tai perimävaurioita aiheuttavia. Tällaisia lääkkeitä on useissa eri lääkeryhmissä.

Syöpävaarallisille lääkkeille voivat altistua näitä lääkkeitä työssään käsittelevät sekä niitä sisältävien eritteiden kanssa kosketuksiin joutuvat työntekijät, kuten lääketeollisuuden ja sairaala-apteekkien työntekijät, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja laitoshoitajat. Altistumista voi tapahtua erityisesti jauheiden, liuoksien ja inhaloitavien lääkkeiden käsittelyssä.

ASA-ilmoituksessa syöpävaaralliset lääkeaineet ilmoitetaan työmenetelmänä, jonka ASA-ainenumero on 307. Tämä työmenetelmä kattaa myös syöpävaaralliset ja perimää vaurioittavat solunsalpaajat, jotka ovat jo aikaisemmin olleet mukana ilmoitettavassa työmenetelmässä.

Tarkempaa ohjeistusta lääkkeille altistuneiden ilmoittamisesta ASA-rekisteriin löytyy ASA-rekisterin usein kysytyt kysymykset (UKK) -verkkosivulta.

Uutena ASA-ilmoitettavana työmenetelmänä on työ, jossa altistutaan arseenille ja sen epäorgaanisille yhdisteille. Arseeni on vanha altiste ja tunnetusti syöpäsairauden vaaraa aiheuttava aine. Lisäys on tehty ilmoitusvelvollisuuden selkeyttämiseksi ja siksi, että toistaiseksi vain osa arseeniyhdisteistä on saanut EU:ssa CLP-asetuksen mukaisen luokituksen syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi aineeksi.

Puupölyaltistumista koskevassa työmenetelmässä sana kovapuupöly on korvattu ymmärrettävyyden parantamiseksi sanalla lehtipuupöly. Ruostumattoman teräksen hitsaus ja polttoleikkaus on muutettu muotoon ”ruostumattoman teräksen hitsaus ja terminen leikkaus”, joka kattaa kaikki huuruja muodostavat leikkaustavat. Käytettyjen moottoriöljyjen kohdalla painotetaan, että altistuminen tapahtuu ihokosketuksessa, ja siten uusi työmenetelmän nimi on ”työ, johon liittyy ihoaltistuminen käytetyille moottoriöljyille”.

Työnantajalla on selvitys- ja arviointivelvollisuus

Muutokset syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien työmenetelmien luettelossa tarkoittavat, että työnantajan tulee huomioida luetteloon lisätyt työmenetelmät.  On selvitettävä, esiintyykö näitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tai perimävaurioita aiheuttavia altisteita työpaikalla, ja arvioitava, altistuvatko työntekijät.

Jos altisteita esiintyy, pitää arvioinnin tiedot lisätä työnantajan omaan luetteloon. ASA-ilmoitukset altistuneista tulee tehdä vain niistä työntekijöistä, joiden altistumisen perusteet täyttyvät.

Syöpävaarallisille lääkeaineille ja kaikelle arseenityölle altistuneet tulee ilmoittaa vuoden 2024 ASA-ilmoituksessa, jonka voi tehdä 1.1.2025–31.3.2025. Vastuu altistumisen selvittämisestä ja arvioinnista on työnantajalla.

Työterveyslaitos ylläpitää ajantasaista ohjeellista ASA-aineluetteloa.

Tutustu


Tee ASA-ilmoitus

  • ASA-ilmoitukset tulee tehdä vuosittain sähköisen ASA-ilmoitusjärjestelmän kautta.
  • Edellisen vuoden ilmoitus tulee jättää seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. 
  • Nettisivuilta löytyy myös ohjeita ilmoituksen tekemiseen sekä ohjevideo.
  • Jos työosaston ilmoitusvelvollisuus on päättynyt, siitä tulee ilmoittaa lähettämällä viesti osoitteeseen asa@ttl.fi.