Hyvä tietää, kumppanuus

Yrityssaneeraukseen pääsy tulevaisuudessa aiempaa helpompaa

EU on antanut kesäkuussa 2019 niin kutsutun maksukyvyttömyysdirektiivin, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa yritysten ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelytoimia jäsenvaltioissa ja mahdollistaa muun muassa yrityssaneeraukseen hakeutuminen entistä varhaisemmassa vaiheessa. Oikeusministeriön työryhmä on jättänyt välimietinnön yrityssaneerauslakiin suunnitelluista muutoksista lausuntokierrokselle, joka päättyi heinäkuussa 2021.

Varhaisen vaiheen yrityssaneeraus

Oikeusministeriön työryhmä esittää, että yrityssaneerauslakiin otetaan nykymuotoisen yrityssaneerausmenettelyn rinnalle uusi varhainen yrityssaneerausmenettely. Nykymuotoinen saneerausmenettely jäisi voimaan jatkossa nimellä perusmuotoinen yrityssaneeraus ja sen edellytyksenä olisi, että velallinen on maksukyvytön. Varhaiseen yrityssaneeraukseen taas pääsisi jo siinä vaiheessa, kun velallista vasta uhkaa maksukyvyttömyys.

Uhkaava maksukyvyttömyys on määritelty nykyisessäkin yrityssaneerauslaissa, mutta saneerausmenettelyn aloittaminen tällä perusteella on sidottu tiettyihin edellytyksiin. Uhkaavan maksukyvyttömyyden määritelmää ei ole tarkoitus muuttaa. Jatkossa jako olisi selkeä siten, että uhkaavan maksukyvyttömyyden tilanteessa tulisi kyseeseen vain varhainen saneerausmenettely, kun taas perusmuotoinen saneerausmenettely voitaisiin aloittaa silloin, kun velallinen on jo maksukyvytön tai tietty määrä velkojia puoltaa hakemusta.

Mikä muuttuu?

Varhaiseen saneerausmenettelyyn pääsyä helpottaisi se, että esteperusteita olisi perusmuotoista saneerausmenettelyä vähemmän. Lisäksi maksu-, perintä- ja muille kielloille tulisi varhaisessa saneerauksessa enimmäisaikarajaksi 12 kuukautta, millä pyritään tehostamaan prosessia.

Varhaiseen saneerausmenettelyyn voisi hakeutua ainoastaan velallinen itse, mutta velkoja voisi jatkossakin tehdä hakemuksen velallisen perusmuotoisen saneerausmenettelyn aloittamisesta. Mikäli varhaisen saneerausmenettelyn kuluessa velallinen todetaan maksukyvyttömäksi, olisi saneerausmenettelyä mahdollista jatkaa tietyin edellytyksin perusmuotoisena saneerauksena.

Ehdotettujen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2022, kuitenkin viimeistään 17.7.2022. Nykysäännösten nojalla yrityssaneerauksiin hakeudutaan usein liian myöhään, jolloin liiketoiminnan tervehdyttäminen ei ole enää mahdollista. Uusien säännösten tavoitteena on parantaa saneerauksien onnistumismahdollisuuksia ja estää elinkelpoisten yritysten konkurssit. Yrityssaneerauksen mahdollisuutta kannattaakin jatkossa harkita entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Jenni Laine
Visma Legal

Turkulainen lakitoimisto Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Visma Legal toimii Turun KOP-kolmiossa, ja yrityksen palveluksessa on noin 15 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.