Johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Kuva: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Yrittäjägallup: Lomautusjärjestelmää selkiytettävä ja yt-lain soveltamisrajaa nostettava

Yrittäjät pitävät lomautusjärjestelmää tärkeänä, mutta näkevät siinä paljon kehittämisen tarpeita, kertoo tuore Yrittäjägallup. 39 prosenttia pk-yrityksistä on lomauttanut henkilöstöä määräajaksi tai toistaiseksi viimeisen viiden vuoden aikana, kertoo Yrittäjägallup.

Mitä isompi yritys on henkilömäärältään, sitä enemmän se on käyttänyt lomautusjärjestelmää. Toimialoittain eniten lomautusta on käytetty teollisuudessa ja rakentamisessa. Asiantuntijapalveluissa lomautuksia on ollut vähiten.

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi 1 300 pk-yritysten edustajaa marraskuun alkupuolella. Heistä työnantajayrittäjiä edusti 642 vastaajaa.

Työnantajayritykset pitävät lomauttamista toimivana keinona reagoida erityisesti tilapäiseen työn vähenemiseen. 34 prosenttia työnantajayrityksistä pitää lomauttamiseen liittyvää lainsäädäntöä selkeänä ja helposti ymmärrettävänä. 49 prosenttia vastaajista on eri mieltä. Vastaavasti lomauttamista koskevia työehtosopimuskirjauksia enemmistö vastanneista (52 prosenttia) ei pidä selkeinä ja helposti ymmärrettävinä, 30 prosenttia pitää niitä selkeinä.

– Lomautusjärjestelmä on tärkeä yrityksille, mutta siinä on vielä kehittämisen varaa. Huolestuttavaa on, että moni yritys ei pidä lomautukseen liittyvän lainsäädäntöä ja työehtosopimuskirjauksia selkeinä ja helposti ymmärrettävinä, sanoo Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioista vastaava johtaja Janne Makkula.

– Erityisesti toivotaan lomautusprosessin nopeuttamista. Lomautusilmoitusajan ja yt-prosessin kestoa pitäisi lyhentää ja keventää muutenkin yt-sääntelyn vaatimuksia, Makkula jatkaa.

46 prosenttia työnantajayrityksistä on sitä mieltä, että lomautusjärjestelmään sisältyy piirteitä, jotka merkittävästi tai jossain määrin vaikeuttavat lomauttamista tai vähentävät sillä tavoiteltuja vaikutuksia. Keskeisimpinä vaikeuttavina tekijöinä nousevat esiin lomautusilmoitusajan kesto (63 prosenttia) ja YT-prosessin kesto (59 prosenttia). Vaikeuttavat tekijät korostuvat sitä enemmän mitä suurempi yritys on.

Työn tilapäisen vähentymisen tilanteissa 75 prosenttia työnantajayrityksistä katsoo, että yritys voisi erittäin tai melko todennäköisesti välttää irtisanomisen, jos lomauttaminen olisi yritykselle nykyistä helpompaa. Rekrytointikynnys madaltuisi erittäin tai melko todennäköisesti 54 prosentin mielestä. Nämä myönteiset vaikutukset korostuisivat erityisesti henkilömäärältään isoimmissa yrityksissä.

– On erittäin tärkeää, että hallitus toteuttaa ohjelmaansa sisältyvät kirjaukset, joilla lomautusilmoitusaikaa ja yt-prosessien neuvotteluaikoja lyhennetään sekä nostetaan yt-lain soveltamisrajaa 50:een. Järjestelmää kannattaa selkiyttää ja kehittää siksi, koska niin vältetään irtisanomisia, kynnys palkata madaltuu ja työn tuottavuus lisääntyy, Makkula sanoo.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin   Suomen Yrittäjien Verianilla (entinen Kantar Public) teettämään tutkimukseen vastasi 1 301 pk-yritysten edustajaa. Heistä 642 edusti työnantajayrityksiä. Kysely tehtiin 1.–10.11.2023.  Tutkimustulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.