Juntolan vesivoimalaitos. Alina Juntunen
Uutiset

Viljelymaisema keskiössä – Paimionjokilaakson maisemahanke on käynnistynyt

Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen suojeluun tähtäävä Paimionjokilaakson maisemahanke on käynnistynyt syksyllä 2023. Ympäristöministeriön rahoittaman ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttaman hankkeen myötä Paimionjokilaakson alueelle laaditaan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen alkuvaiheessa on keskitytty hankeviestintään, sidosryhmien kokoamiseen ja alueella toimivien tahojen tavoittamiseen.

Osallistuimme Kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2023 maisemakävelyyn, jossa huomiota kiinnitettiin alueen hienosti hoidettuun kulttuurimaisemaan Paimion Askalassa. Lisää avoimia yleisötapahtumia järjestetään keväällä 2024. 

Parhaillaan hankesivuillamme on meneillään palautekysely, jonka kautta haluamme kuulla paikallisilta sekä Paimionjoen alueesta kiinnostuneilta mielipiteitä ja ajatuksia. Palautetta toivotaan 15.1.2024 mennessä: 

Maisemahankkeessa laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma

Paimionjokilaakson viljelymaisema on yksi Varsinais-Suomen kymmenestä valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta. Paimionjokilaaksossa on nähtävissä historian kerroksellisuus. Merkkejä asutuksesta on jokilaakson alueelta löydetty aina kivikaudelta lähtien. Nyt alueen maisema-arvot halutaan turvata ja vaalia hoito- ja käyttösuunnitelman keinoin. Hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat maisema-arvojen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen sekä kehittäminen tulevaisuudessa. Maisemallisesti arvokkaan alueen erityispiirteet on analysoitava ja kartoitettava, jotta maisemanhoitoon voidaan antaa suosituksia.

Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuttua arvokkaalle maisema-alueelle on mahdollista hakea maisemanhoitoalueen statusta vaalimaan alueen historiallisten ominaispiirteiden ja elinvoimaisen kulttuurimaiseman säilymistä. Perustamisen edellytyksenä on alueen asukkaiden kanssa yhteistyössä laadittu ohjeistava maiseman hoito- ja käyttösuunnitelma.

Maisemanhoitoa ja käyttösuunnitelmaa tehdään yhteistyössä paikallisten kanssa

Alueella toimii lukuisia yhdistyksiä, joiden arvokas työpanos näkyy maisemassa ja tämä halutaan suunnitelmassa tuoda esille. Tehdyt projektit ovat hyvä pohja tulevien suositusten laadinnalle ja niiden valossa voidaan myös odottaa tulevien projektien toteutuvan. Maisemanhoito ja käyttösuunnitelmaa halutaan tehdä paikallisten maanomistajien ja yhdistysten kanssa yhteistyössä sillä paikallistieto ja toisaalta näkemykset alueen tulevaisuudesta ovat ensisijaisen tärkeässä asemassa. Maisemaa ei kuitenkaan voida hoitaa alueen ulkoa käsin, vaan kaikki saa alkunsa alueen sisältä.