Hydrofonin asennusta, kuvaaja Kaisa Ahonen
Uutiset

Vedenalaista melua tutkitaan Saaristomerellä

Meriluonnon suojelu edellyttää tietoa myös vedenalaisesta melusta. Ihmisperäisen vedenalaisen melun on todettu olevan haitallista monille merieliöille. Melusta on kuitenkin niukasti tietoa etenkin saaristo-olosuhteissa. Turun AMK tutkii  Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vedenalaismelua Saaristomerellä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Yksi rahoituksen saajista on Turun AMK:n hanke “Anthropogenic underwater noise in sensitive archipelagic and coastal waters (ANTERO)“, jolla pyritään paikkaamaan tietotarpeita vedenalaisesta melusta saaristo-olosuhteissa. Tuloksia voidaan hyödyntää merten suojelussa sekä meriliikenteen, meriympäristöön kohdistuvien rakennushankkeiden ja tuulivoimaloiden suunnittelussa.
 
Ihmisperäinen vedenalainen melu voi aiheuttaa stressiä ja kuulovaurioita merieläimille sekä haitata niiden keskinäistä kommunikaatiota. Merkittävin melunlähde on meriliikenne. Monissa kansainvälisissä meriympäristön suojelusopimuksissa meluongelma on tunnistettu, mutta konkreettisten toimenpiteiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa vaikeuttaa tiedon puute. Tiedon puute koskee etenkin rikkonaista saaristoa. Suurin osa melututkimuksista on tehty avomeriolosuhteissa.

Stressaantuuko uhanalainen itämerennorppa vedenalaismelusta?
 
Vedenalaista melua mitataan hydrofoneilla, joita Turun AMK on aiemmin käyttänyt Itämeren uhanalaisen merinisäkkään, pyöriäisen, esiintymisen seurannassa.

Aluskohtaista vedenlaismelua mitataan muun muassa Airiston ja Kihdin laivaväylillä Saaristomerellä. Tietojen pohjalta rakennetaan ennustemallia. Hankkeessa kehitetään myös menetelmiä monitoroida pienten alusten määrää ja niiden aiheuttamaa melua sekä mitataan merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden aiheuttamaa vedenalaismelua.

Mielenkiintoinen osa tutkimusta on selvittää Itämeren uhanlaisen itämerennorpan ääntelyä ja kommunikaatiota, ja arvioida mitä ihmisen aiheuttama melu tähän vaikuttaa.
 
Vedenalaisen akustiikan tutkimukseen osallistuu Turun ammattikorkeakoulusta useita tutkimusaloja, ja hankkeessa yhdistetään osaaminen meriympäristön seurannasta ja suojelusta, akustiikasta, laivatekniikasta mallinnukseen ja tiedonsiirtoteknologiaan.

Hanke kytkeytyy kiinteästi ja tukee muita Turun AMK:ssa käynnissä olevia Itämeren biodiversiteettiä ja suojelua koskevia tutkimushankkeita. Näitä ovat muun muassa ”Biodiversea LIFE IP” -hanke, jossa Turun AMK kartoittaa Saaristomeren meluolosuhteita yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Olli Loisa, olli.loisa@turkuamk.fi, puh. +358 50 598 5743

Turun ammattikorkeakoulu on yli 10 000 osaajan yhteisö. Meiltä valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää.