Vuoden 2024 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulosten perustella näyttää, että varsinaissuomalaiset yrittäjät odottavat alkaneesta vuodesta vain hieman viime vuotta parempaa.
Uutiset

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2024: Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat vain aavistuksen viimevuotista paremmat

Vuoden 2024 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulosten perustella näyttää, että varsinaissuomalaiset yrittäjät odottavat alkaneesta vuodesta vain hieman viime vuotta parempaa. Vaikka talouden kasvuodotukset ovat viime vuoteen verrattuna edelleen maltillisia tai jopa laskeneet, on ilmassa hieman vähemmän pessimistisiä kasvuodotuksia kuin viime vuonna. Tuloksissa ilahduttavat aiempaa paremmat arviot yrittäjyysilmapiiristä sekä kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen kyselyn vastaukset kerättiin vuoden 2023 lopussa, marras-joulukuun vaihteessa. Maakuntaennusteen talouden kasvuodotuksia tarkastellaan vuosittain neljällä eri mittarilla eli liikevaihto-odotusten, kannattavuusodotusten, henkilöstön määrän odotusten ja investointiaikeiden kautta. Tänä vuonna yrittäjät näkevät talouden kasvuodotukset hieman viimevuotista parempina kaikilla muilla mittareilla mitattuna, mutta henkilöstön määrän kasvuodotukset laskivat edelleen aavistuksen viime vuodesta. Vielä viime vuonna kaikki talouden kasvuodotukset olivat jyrkässä laskussa.

Liikevaihto-odotuksia kuvaava saldoluku* on tänä vuonna 5 (muutos viime vuodesta +2 yksikköä), kannattavuusodotusten saldoluku on -5 (muutos viime vuodesta +9 yksikköä), henkilöstön määrän odotusten saldoluku on 4 (muutos viime vuodesta -2 yksikköä) ja investointiaikeiden saldoluku on -10 (muutos viime vuodesta +3 yksikköä).

– Viime vuonna koettiin jyrkkä lasku yrittäjien talousodotuksissa ja yrittäjien odotukset ovat edelleen vaatimattomalla tasolla, joskin hieman positiivisempia kuin vuotta aikaisemmin. Kyselyn vastauksista on tällä kertaa vaikeaa löytää yrityskenttää yhtenäisesti kuvaavaa punaista lankaa, mutta ainakin isomman pään yritysten tilannetta voidaan pitää edelleen vakaana ja paikoitellen odotuksia hyvinäkin, kertoo OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne.

Vaikka henkilöstön määrän kasvuodotuksissa on nähtävissä tänä vuonna edelleen pieni lasku, Maakuntaennusteen tulosten pohjalta voidaan ennakoida, että Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten jäsenyritykset luovat edelleen vuoden 2024 aikana jopa yli 4100 uutta työpaikkaa. Huomionarvoista henkilöstöodotuksissa on myös, että henkilöstön määrän kasvuodotukset ovat edelleen Maakuntaennusteen historian keskimääräisten kasvuodotusten tuntumassa.

Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että sekä yrittäjyysilmapiiri että kunnan ja yritysten välinen yhteistyö arvioidaan viimevuotista paremmaksi koko maakunnassa, kun yrittäjyysilmapiiriä mittaavassa saldoluvussa 57 on 10 yksikön nousu viime vuodesta sekä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä mittaavassa saldoluvussa 38 on 8 yksikön parannus viime vuodesta. Paras seutukunta sekä yrittäjyysilmapiiriltään että kunnan ja yritysten välisessä yhteistyöarviossa on Loimaan seutu. Parhaaksi kunnaksi sekä yrittäjyysilmapiiriltään että kunnan ja yritysten välisen yhteistyön osalta on arvioitu Lieto.

– Yrittäjyyden merkitys kunnan elinvoimalle tunnistetaan alueemme kunnissa. Keskusteluja ja yhteistyötä kuntien ja yrittäjäjärjestön välillä on viime vuosina aktiivisesti tiivistetty. Kunnissa on kuunneltu yrittäjiä ja tehty konkreettisia toimenpiteitä yrittäjien toimintaympäristön kehittämiseksi. Tämä alkaa nyt näkyä Maakuntaennusteessa annetuissa arvioissa. Arviot yrittäjyysilmapiiristä ja kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä ovat parantuneet kaikissa seutukunnissa ja lähes kaikissa kunnissa, kertoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Talouden kasvuodotusten tarkastelu seutukuntakohtaisesti osoittaa niin ikään, että talouden kasvuodotukset ovat parantuneet useissa seutukunnissa. Myönteisimmissä talouden kasvuodotuksissa uuteen vuoteen suuntaavat turunmaalaiset yrittäjät. Turunmaa on ainoa seutukunta, jossa kaikki talouden kasvuodotuksia kuvaavat saldoluvut ovat plussalla eli yrittäjien kasvuodotukset ovat optimistisia.

Toimialakohtainen vertailu osoittaa, että toimialojen välisissä talouden kasvuodotuksissa on tänä vuonna suuria eroja. Erityisen myönteisissä talouden kasvuodotuksissa olevan tietotekniikka-alan lisäksi myönteiseen kasvuun uskotaan myös maa-, kala- ja riistataloudessa kannattavuusodotuksia lukuun ottamatta sekä palvelualoilla investointiaikeita lukuun ottamatta. Kaupan alalla kaikki talouden kasvuodotukset ovat parantuneet merkittävästi, vaikka kannattavuusodotukset ja investointiaikeet ovat edelleen miinuksella. Kasvuodotukset ovat heikoimmat rakennusalalla ja kuljetusalalla toimivilla yrityksillä. Molemmilla aloilla kaikki talouden kasvuodotuksia kuvaavat saldoluvut ovat miinuksella.

Maakuntaennusteen tulokset osoittavat myös, että vain kolmannes vastanneista yrittäjistä kokee, että korkojen nousulla on ollut vaikutusta hänen edustamansa yrityksen toimintaan. Investointinsa yrittäjät arvioivat hoitavansa pääosin yrityksen omalla tulorahoituksella tai tulorahoituksen ja lainarahan yhdistelmällä. Lainarahaa haetaan yleisimmin pankista ja todennäköisimmin osuuspankista, kun puolet vastaajista kertoo osuuspankin ensisijaiseksi pankkikumppanikseen.

Maakuntaennusteessa tarkasteltiin tänä vuonna myös hyvinvointialueiden vaikutusta varsinaissuomalaisiin yrityksiin. Tulosten perustella hyvinvointialueiden toimintaa pystyy liiketoiminnassaan hyödyntämään hyvin harva varsinaissuomalainen pk-yritys.

Tutustu vuoden 2024 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tuloksiin ja e-julkaisuun ja vertaa tuloksia vuoteeen 2023 osoitteessa www.maakuntaennuste.fi.

*Maakuntaennusteessa on tulosten esittämisessä käytetty prosenttiosuuksien ja niiden muutosten lisäksi saldolukuja. Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella -100 ja +100 välillä. Positiivinen saldoluku tarkoittaa optimistista ja negatiivinen saldoluku pessimististä talousnäkymää.

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 31. kerran. Vuoden 2024 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 20.11.–4.12.2023 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten 6618 jäsenelle. Heistä 10,4 prosenttia eli 685 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme pitkäaikaisimman, kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin.