Green North Energy Oy on toimittanut 19.5.2023 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee vedyn ja ammoniakin tuotantolaitosta.
Uutiset

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Green North Energyn Oy:n vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen YVA-ohjelmasta, Naantali

Green North Energy Oy on toimittanut 19.5.2023 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee vedyn ja ammoniakin tuotantolaitosta. Vaihtoehtoiset hankealueet sijaitsevat Naantalin kaupungin eteläosassa teollisuusalueella, Tupavuoren säiliöalueen luoteispuolella. Hankealueelta on noin kaksi kilometriä Naantalin keskustaan.

Green North Energy Oy suunnittelee vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen rakentamista ja toiminnan käynnistämistä Naantalissa. Laitoskokonaisuuteen kuuluvat elektrolyysi- ja ammoniakkilaitos sekä vety- ja ammoniakkivarastot. Ammoniakin tuotannossa käytettävä vety on tarkoitus tuottaa uusiutuvalla energialla. Ammoniakin ja vedyn lisäksi laitoksessa tuotetaan ammoniakin tuotantoprosessin vaatimaa typpikaasua.

Arviointiohjelmasta annettiin yhteensä 11 lausuntoa. ELY-keskus on 23.8.2023 antanut arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Lausunnon mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankekuvauksen täydentämiseen sekä mm. pintavesiin, ilmastoon ja luontoon kohdistuviin vaikutuksiin sekä melu- ja tärinävaikutuksiin, onnettomuusriskien arviointiin ja vaikutuksiin liittyen arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. YVA-menettelyä toteutettaessa ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa ja muissa annetuissa lausunnoissa esitetyt näkökohdat.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiohjelma liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/GreenNorthEnergyNaantaliYVA