Työnantajan tulee arvioida raskaana olevien työtä aikaisempaa monipuolisemmin.
Uutiset

Uusi työelämän raskaudensuojeluasetus painottaa riskien arviointia

Asetusmuutos tuo työnantajille uusia velvollisuuksia riskien arviointiin. Työnantajan tulee arvioida raskaana olevien työtä aikaisempaa monipuolisemmin ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin raskaudelle vaarallisen altistumisen estämiseksi.

Aikaisempi Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta (Vna 603/2015) korvataan 5.4.2024 voimaan astuvalla uudella asetuksella raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä (Vna 143/2024).

Tulossa aiempaa laajempaa riskien arviointia 

Uudessa asetuksessa korostetaan raskauteen, imetykseen ja äskettäin synnyttäneisiin työntekijöihin kohdistuvien riskien arviointia, ja luetellaan ne tekijät, joita työantajan on riskien arvioinnissa huomioitava.

Lisäksi asetuksessa säädetään tapauskohtaisista yksilöllisistä toimenpiteistä, joihin työnantajan tulee ryhtyä yksittäiseen työntekijään kohdistuvan riskin poistamiseksi. Kantaa otetaan myös toimenpiteiden toteuttamisjärjestykseen.

Arvioitavien altisteiden luettelo on aikaisempaa kattavampi. Uuteen asetukseen on lisätty erityisesti fysikaalisia tekijöitä ja työn kuormittavuustekijöitä. 

Riskien arvioinnissa on huomioitava raskaana olevien lisäksi myös äskettäin synnyttäneet ja imettävät työntekijät. Kaikki asetuksessa mainitut altisteet eivät kuitenkaan aiheita erityistä vaaraa äskettäin synnyttäneille tai imettäville työntekijöille, vaan osa niistä on haitallisia vain raskauden aikana. 

Mikä muuttuu uuden asetuksen myötä?

Asetukseen on lisätty aikaisempaan säädökseen verrattuna:

  • Imettävät ja äskettäin synnyttäneet työntekijät.
  • Fysikaaliset ja fyysiset tekijät, joiden tiedetään aiheuttavan vaaraa raskaana oleville tai äskettäin synnyttäneille työntekijöille taikka raskaudelle: melu, ionisoimaton säteily, äärimmäinen kylmyys ja tai kuumuus, iskut, tärinä ja tai liike, taakkojen käsittely, liikkeet ja asennot, liikkuminen, henkinen ja fyysinen väsymys sekä muut työntekijän toimintaan liittyvät fyysiset rasitukset.
  • Työolosuhteita, joiden tiedetään aiheuttavan vaaraa raskaana oleville, äskettäin synnyttäneille tai imettäville työntekijöille taikka raskaudelle tai imetykselle, kuten yötyö sekä savu- ja kemikaalisukellus.
  • Kemiallisten tekijöiden luetteloon on lisätty mangaani, alumiini, hitsaushuurut, ihon kautta imeytyvät haitalliset kemikaalit ja asetuksessa Vna 113/2024 mainitut syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat työmenetelmät. 


Uusi asetus ei välittömästi aiheuta muutoksia Valtioneuvoston asetukseen sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta (Vna 1335/2004). Tämä asetus on kuitenkin tarkoitus päivittää sosiaali- ja terveysministeriön toimesta loppuvuoden aikana.

Opas päivitetään ja saatavilla on neuvontaa

Työterveyslaitoksen alkuvuonna 2022 ilmestyneessä Raskaus ja työn altisteet -oppaassa on käsitelty myös asetukseen uutena lisättyjä altisteita. 

– Lisääntymisterveysasiantuntijamme päivittävät oppaan uusien kansallisten säädösten mukaiseksi, kun päätökset erityisraskausrahaa säätelevän asetuksen osalta on tehty. Käytännössä tämä tarkoittaa, että oppaan päivitystyö pääsee vauhtiin vuonna 2025, kertoo ylilääkäri Heikki Frilander Työterveyslaitoksesta.

Työterveyslaitoksen Raskaus ja työ -neuvontapalvelu neuvoo työterveyshuoltojen ja äitiysneuvoloiden asiantuntijoita sekä raskaana olevia työntekijöitä.

Aikaisempi Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta (603/2015) sääti myös työnantajan velvoitteista hedelmällisyyteen kohdistuvien vaarojen torjunnasta työpaikoilla. Jatkossa näistä velvoitteista säädetään uudessa syöpävaaran ja lisääntymisvaaran torjunnasta työssä annetussa asetuksessa (Vna 113/2024).

Tutustu