Syyskuun alussa otetaan käyttöön uusi SIIRTO-rekisteri, jota ylläpitää Suomen ympäristökeskus. Jätteen haltijan, tai kotitalouksien kohdalla jätteen kuljettajan, tulee huolehtia 1.9.2022 alkaen laadittujen siirtoasiakirjojen tietojen toimittamisesta rekisteriin.
Uutiset

Uusi rekisteri jätteiden siirroista voimaan syyskuussa – koskee muun muassa vaarallisia jätteitä, purkujätettä ja lietteitä

Valtioneuvosto hyväksyi 30.6.2022 jäteasetuksen muutoksen, joka liittyy viime viikolla vahvistettuun jätelain muutokseen (494/2022). Syyskuun alussa otetaan käyttöön uusi SIIRTO-rekisteri, jota ylläpitää Suomen ympäristökeskus. Rekisteri parantaa merkittävästi tiedonsaantia siirtoasiakirjavelvollisuuden piiriin kuuluvista jätteistä, joita ovat esimerkiksi vaaralliset jätteet, rakennus- ja purkujätteet sekä eräät lietteet. Jätteen haltijan, tai kotitalouksien kohdalla jätteen kuljettajan, tulee huolehtia 1.9.2022 alkaen laadittujen siirtoasiakirjojen tietojen toimittamisesta rekisteriin.

Tämän vuoden alusta lähtien siirtoasiakirjat on tehty sähköisinä ja SIIRTO-rekisteri on jatkumoa sähköisille asiakirjoille. Jäteasetuksen muutoksessa säädetään tarkemmin rekisteriin toimitettavista tiedoista. Vuoden 2023 alusta lähtien jätteen kuljettajien ei tarvitse enää toimittaa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusten tietoja erikseen kunnan jätehuoltoviranomaisille, jos tiedot on toimitettu SIIRTO-rekisteriin.

Jätteen kuljettajien ja välittäjien hyväksymismenettelyä sujuvoitetaan

Jätelain ja jäteasetuksen muutoksilla sujuvoitetaan myös jätteen kuljettajien ja jätteen välittäjien hyväksymismenettelyjä ensi vuoden alusta lähtien. Taloudellisten vakuuksien vaatimisesta luovutaan. Toiminnanharjoittajien taloudellinen luotettavuus selvitetään jatkossa käyttäen apuna Harmaan talouden selvitysyksikön tekemiä velvoitteidenhoitoselvityksiä.

Jos jätteenkuljetusyrityksellä on liikennelainsäädännön edellyttämä liikennelupa, ei luotettavuutta selvitetä erikseen, koska se on selvitetty osana liikenneluvan myöntämistä. Velvollisuus hakea ELY-keskusten ylläpitämään jätehuoltorekisteriin laajenee koskemaan myös jätteen kuljettajia, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa ja jotka toimivat Suomessa. Muutoksilla varmistetaan mahdollisimman yhdenmukainen vaatimustaso ja tasapuolisen kilpailun edellytykset kaikille toimijoille.

Kaksi uutta tietopalvelua jäterekisteriin hyväksytyistä toimijoista

Ensi vuoden alussa otetaan käyttöön myös kaksi julkista tietopalvelua jätehuoltorekisteriin hyväksytyistä jätteen kuljettajista ja jätteen välittäjistä. Lisäksi tietopalveluun sisältyvät tuottajarekisteriin hyväksytyt pakkausten, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja eräiden muiden tuotteiden tuottajat, tuottajayhteisöt sekä niiden jäsenyritykset. Paremmalla tiedonsaannilla toimijoista ja jätteiden siirroista voidaan kehittää kestävää jätehuoltoa.