Brexit-tuki
Esityksessä ehdotetaan, että varaus pantaisiin Suomessa täytäntöön vakiintunutta tukijärjestelmää hyödyntäen. Tukea myöntäisivät Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset.
Uutiset

TEM: Pk-yrityksille tukea brexitistä aiheutuneiden taloudellisten haittojen vähentämiseen 

Hallitus on lähettänyt eduskunnalle lakiesityksen, jolla toimeenpannaan kansallisesti EU:n brexit-mukautusvaraus. Varauksesta tuettaisiin yrityksiä, joihin Britannian EU:sta eroaminen on vaikuttanut haitallisesti. Laki on välttämätön Suomelle varatun rahoituksen hyödyntämiseksi. 

Laissa säädettäisiin kansallisista vastuuviranomaisista sekä varauksesta myönnettävään avustukseen sovellettavasta tukijärjestelmästä. Brexit-mukautusvarausta voitaisiin käyttää yrityksen kehittämisavustuksiin Manner-Suomessa, mistä johtuen olisi tarpeen muuttaa väliaikaisesti lakia valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021−2028 sekä tehdä teknisluontoisia muutoksia eräisiin muihin lakeihin. 

Brexit-mukautusvaraus kanavoitaisiin pk-yrityksille ELY-keskusten yritysten kehittämisavustuksina 

Uuden väliaikaisen rahoitusvälineen toimeenpano tukeutuisi olemassa olevaan kansalliseen alue- ja rakennepolitiikan hallinto- ja valvontajärjestelmään. Esityksessä ehdotetaan, että varaus pantaisiin Suomessa täytäntöön vakiintunutta tukijärjestelmää hyödyntäen. Määräraha ohjattaisiin ELY-keskusten myöntämiin harkinnanvaraisiin yritysten kehittämisavustuksiin, joista säädetään laissa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021−2028.  

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota voidaan myöntää innovatiivisiin, kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin sekä investointeihin pienille ja keskisuurille yrityksille. 

Hankkeiden rahoittamisen menettelyt säilyisivät pääosin ennallaan

Koska rahoittamiseen käytetään Euroopan unionin varoja, on avustusta myönnettäessä otettava huomioon varauksen tavoitteet. EU-asetuksesta johtuvia lisäedellytyksiä koskevat tarkemmat säännökset annettaisiin yritystukiasetuksessa. Tukea myöntäisivät Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset. Tuki olisi joustavasti käytössä valtakunnallisesta kehyksestä ilman maakunnittaisia kiintiöitä. 

Suomelle on alustavasti varattu enintään 23,2 miljoonaa euroa, joista vuoden 2023 talousarvioon esitetään myöntövaltuutta 9 miljoonaa euroa. Etukäteisarvion mukaan pääosa tarkoitukseen varatuista rahoista jäisi kuitenkin käyttämättä, koska Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan EU-erosta aiheutunut taloudellinen haitta suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille ei ole merkittävä. 

Ehdotetut lait tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alussa 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Varauksesta rahoitettava avustus on myönnettävä ja maksettava vuoden 2023 aikana.