Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa hallinnonalalle vuodelle 2024 määrärahoja yhteensä 4,4 miljardia euroa, mikä on runsaat 448 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.
Uutiset

TEM ehdottaa panostuksia työllisyyden, yrittäjyyden ja vähähiilisyyden edistämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa hallinnonalalle vuodelle 2024 määrärahoja yhteensä 4,4 miljardia euroa, mikä on runsaat 448 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.

Valtuuksia ehdotetaan yhteensä 2,3 miljardia euroa. Pääluokan määrärahoista hallinnon osuus on 23 prosenttia, uudistumisen ja vähähiilisyyden 39 prosenttia, työllisyyden ja yrittäjyyden 25 prosenttia, yritysten erityisrahoituksen 4 prosenttia sekä kotoutumisen ja kansainvälisen osaamisen osuus 9 prosenttia.

Työllisyys ja yrittäjyys

Työllisyys ja yrittäjyys -politiikkakokonaisuuden määrärahoiksi ehdotetaan noin 1,1 miljardia euroa, mikä on 87 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahaksi ehdotetaan 189 miljoonaa euroa, mikä on nettomääräisesti noin 32 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa. Pienennys johtuu suurimmaksi osaksi hallitusohjelmassa päätetystä työllisyysmäärärahojen alentamisesta ja yritystoiminnan kehittämispalvelujen lakkauttamisesta.

Toimiin työurien pidentämiseksi ehdotetaan 58,5 miljoonaa euroa, mikä on 36,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.

EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) ehdotetaan 644 miljoonaa euroa, mikä on 31 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.

Valtion korvaukseksi kunnille TE-palvelu-uudistuksen muutoskulujen kattamiseen ehdotetaan 45 miljoonaa euroa.

Alueelliseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetaan 10 miljoonan euron valtuutta yritysten kehittämishankkeiden tukeminen -momentille. Rahoitusta kohdennetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöhön yritysten kanssa. Lisäksi rahoitusta kohdennetaan pienten yritysten, arvoverkostoissa toimivien pk-yritysten ja tutkimuslähtöisten aloittavien yritysten innovaatiotoimintaan sekä olemassa olevien teknologioiden ja uusien ratkaisujen nykyistä nopeampaan hyödyntämiseen.

Uudistuminen ja vähähiilisyys 

Uudistuminen ja vähähiilisyys -politiikkakokonaisuuden määrärahoiksi ehdotetaan yhteensä 1,7 miljardia euroa, mikä on 249 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetaan 552 miljoonaa euroa, mikä on 87 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa.

Energiatukeen ehdotetaan 461 miljoonaa euroa mikä on 97 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa. 

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukeen ehdotetaan 150 miljoonaa euroa.
Sähköistämistuella korvataan päästökaupasta sähkön hintaan aiheutuvia välillisiä kustannuksia aloille, joiden katsotaan olevan erityisen alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille. Sähköistämistuen tavoitteena on ehkäistä riskiä hiilivuodolle, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Toiminnanharjoittajan on käytettävä vähintään 50 prosenttia myönnetystä tuesta kehittämistoimiin, jolla ne edistävät toimintansa muuttumista hiilineutraalimmaksi.

Kotimaisen teollisuuden kvanttilaskennan soveltamisen ja kyvykkyyden edistämiseen ehdotetaan yhteensä 70 miljoonaa euroa määrärahaa ja valtuutta jakautuen talousarvio- ja kehysvuosille.

Budjettiesityksen valmistelu

Valtiovarainministeriö julkaisi koko valtion budjettiehdotuksen 28.8. Valmistelun jatko etenee siten, että ministeriö toimittaa vastineensa valtiovarainministeriön kantaan 31.8. ja käy kahdenväliset neuvottelut 5.9. Hallituksen budjettiriihi pidetään 19.–20.9. Talousarvioesitys sekä tarkennettu kehysesitys vuosille 2025–2027 toimitetaan eduskuntaan ja julkaistaan 9.10.