Työterveyslaitoksen tutkimushanke antoi uutta tietoa työturvallisuusdatan käytön kehittämiseen organisaatioissa.
Uutiset

Tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia parantaa työturvallisuutta datan avulla

Työterveyslaitoksen tutkimushanke antoi uutta tietoa työturvallisuusdatan käytön kehittämiseen organisaatioissa. Tutkimushankkeessa tarkasteltiin, miten ja millä edellytyksillä koneoppimismenetelmiä voidaan hyödyntää turvallisuusjohtamisen työkaluna sekä turvallisuustutkimuksessa. Samalla julkaistiin maksuton opas hyödyttämään ja helpottamaan organisaatioita dataan pohjautuvan turvallisuuden kehittämisessä.

Työterveyslaitos toteutti nelivuotisen tutkimushankkeen Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedon louhinnalla – AI Safety neljän suomalaisen teollisuusyrityksen kanssa. Tavoitteena oli kehittää turvallisuusjohtamista ja työturvallisuutta. 

Koneoppimismenetelmät auttavat suurten aineistojen analysoinnissa

Organisaatioissa on kasvavaa halua hyödyntää niille kertyvää työturvallisuusdataa turvallisuusjohtamisen tueksi. Dataa on usein saatavissa jo niin paljon, että sen läpikäyminen perinteisin menetelmin olisi erittäin työlästä.  

Apuun ovat tulleet koneoppimismenetelmät, kuten tekstinlouhinta, jotka mahdollistavat suurten aineistojen nopean analysoinnin. Perinteisen työturvallisuusdatan lisäksi työturvallisuutta voi analysoida myös toimintaympäristöön ja kontekstiin liittyvästä, usein piilossa olevasta informaatiosta.   

Viime vuosien tekoälyinnostus on lisännyt kiinnostusta siitä, millaisia ratkaisuja tekoäly voisi tarjota liiketoiminnan ja työelämän haasteisiin. Samalla tekoälyn soveltamismahdollisuudet käytännössä ovat saattaneet hämärtyä.  

– Helposti unohdetaan, että tekoäly tarvitsee laadukasta dataa tuottaakseen hyödyllistä tietoa. Työturvallisuusdatan kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että poikkeamiin liittyvä tiedonkeruu ja tutkinta tehdään systemaattisesti ja tekstikuvauksiin kirjataan kattavasti poikkeaman ja ihmisen toiminnan taustalla vaikuttaneita tekijöitä, kertoo tutkimuspäällikkö Maria Tiikkaja Työterveyslaitoksesta. 

– Kontekstidatan merkitys näkyy erityisesti ennustemalleja laadittaessa. Esimerkiksi ylitöiden tai tuotannon määrän kasvu voi ennustaa turvallisuuspoikkeamien lisääntymistä. Jos turvallisuusdataa ei pystytä analysoinnissa kytkemään muuhun organisaatiodataan, ei saada näkyviin sellaisia organisaation toiminnassa esiintyviä tekijöitä, joilla on yhteys turvallisuuspoikkeamien esiintyvyyteen, jatkaa erityisasiantuntija Olli Haavisto Työterveyslaitoksesta. 

Uudesta oppaasta vinkkejä turvallisuusdatan kehittämiseen

AI Safety-hankkeen yhteydessä julkaistiin opas hyödyttämään ja helpottamaan organisaatioita. Opas nostaa esiin kehittämistoimenpiteitä turvallisuusdatan keräämiseen ja datan laadun parantamiseen. Opas antaa vinkkejä, miten ja millaista dataa organisaatioiden tulisi kerätä, jotta sitä voitaisiin paremmin hyödyntää koneoppimispohjaisessa työturvallisuuden kehittämisessä ja johtamisessa.  

Datojen avulla voidaan pyrkiä ennakoimaan tulevaa työturvallisuustilanteen kehittymistä sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ennakoidusti. Datankeruussa datan laadun, esimerkiksi vapaamuotoiseen tekstiin kirjattavien asioiden lisäksi myös datajärjestelmien suunnittelulla on merkitystä. Järjestelmien tulee olla helppokäyttöisiä, helposti saavutettavia ja tarvittavien tietojen kirjaamiseen ohjaavia.   

 – Tiedonkeruussa on hyvä keskittyä erityisesti laatuun määrän lisäksi. Esimerkiksi pakollisten turvallisuushavaintojen raportointikiintiöiden sijaan kannattaa keskittyä henkilöstön koulutukseen turvallisuudessa vaikuttaviin asioihin ja tunnistamaan niihin vaikuttavia tekijöitä, sanoo Maria Tiikkaja. 

Ideaalitilanteessa organisaatiolla olisi käytössään monipuolista analysoitua vertailutietoa, jossa yhdistyisi sen eri toiminnoissa keräämiä datoja. Arvioinnin tuloksista syntyy tarvittavia raportteja työturvallisuuden tilannekuvan luomiseen, tietoa työturvallisuuden kehittämiseen sekä jatkuvaan oppimiseen. Parhaimmillaan organisaatiot luovat täysin uusia analysoidun työturvallisuusdatan hyödyntämistapoja, mikä osaltaan edistää koko turvallisuusjohtamisen ja –toiminnan uudistumista.