Ammattikalastus
Kaupallisten kalastajien ja kalan ensiostajien toimitettava kuljetusasiakirjat viranomaiselle ohjeen mukaan.
Uutiset

Ohje: Kalaeriä koskevat kuljetusasiakirjat ja niiden toimittaminen viranomaiselle

Merialueen kaupallinen kalastaja ja kalan ensiostaja: Vuodesta 2009 asti on ollut voimassa yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 artikla 68, jonka mukaan kalaerää koskeva kuljetusasiakirja on toimitettava viranomaiselle, mikäli kalaerää kuljetetaan ennen punnitusta tai ensimyyntiä. EU:n komissio on esittänyt vaatimuksen toimeenpanna ko. lainsäädäntö myös Suomessa.

Suomessa toimivaltainen viranomainen on Varsinais-Suomen ELY-keskus. ELY-keskus edellyttää, että kalaeriä koskevat kuljetusasiakirjat toimitetaan tämän toimintaohjeen mukaisesti.

 • Ilmoitusvelvollisuus koskee saaliin purkamispaikasta muualle kuljetettavia kalaeriä, joista ei ole toimitettu kalaerän ensiostoilmoitusta eikä haltuunottoilmoitusta.

Näistä kalaeristä on oltava mukana ensimyyntiin saakka kuljettajan laatima asiakirja:

 • Kuljettajan, on 48 tunnin kuluessa kalaerän lastauksesta toimitettava kuljetusta koskevat tiedot (kuljetusasiakirja) ELY-keskukselle. Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että kuljetusasiakirja on kalaerän mukana ja siitä, että se toimitetaan ELY-keskukselle. Tästä säädetään edellä mainitussa EU-asetuksessa. Käytännössä myös kuljetuksesta vastaava kalaerän myyjä tai ostaja toimittaa asiakirjan ELY-keskukselle. 
 • Kansallisesti on valmisteilla säädösmuutos koskien seuraamuslakia 1188/2014, jonka mukaan 1.12.2022 alkaen kuljetusasiakirjan toimittamista koskeva velvollisuus ei koske kuljetuksia, alle 12 m kalastusaluksesta peräisin olevia kalaeriä, joiden matka on alle 20 kilometriä purkamispaikasta määränpäähän ennen ensimyyntiä ja tapahtuvat vain Suomen rajojen sisällä.

Alla on esitetty toimintamallit, koskien erityyppisiä kalaerien kuljetuksia:

– Kuljetukset, joissa kaupallinen kalastaja itse kuljettaa saaliinsa tai tilaa saaliinsa kuljetuksen ennen ensimyyntiä tai haltuunottoa, kaupallinen kalastaja on kuljettajan ominaisuudessa vastuussa kuljetusasiakirjan laatimisesta, sen sisällöstä ja sen toimittamisesta. Velvoite ei koske 1.12.2022 alkaen kuljetuksia, alle 12m kalastusaluksesta peräisin olevia kalaeriä, joiden matka on alle 20 kilometriä purkamispaikasta määränpäähän ennen ensimyyntiä ja tapahtuvat vain Suomen rajojen sisällä.

– Kuljetukset, joissa ensiostaja hakee kalaerän tai tilaa kalaerän kuljetuksen purkamispaikasta, kalastajien kylmäsäilytys- tai käsittelytiloista, ja ensimyynti ei tapahdu lastauspaikassa, on ensiostaja kuljettajan ominaisuudessa vastuussa kuljetusasiakirjan laatimisesta, sen sisällöstä ja sen toimittamisesta. Velvoite ei koske 1.12.2022 alkaen kuljetuksia, alle 12 m kalastusaluksesta peräisin olevia kalaeriä, joiden matka on alle 20 kilometriä purkamispaikasta määränpäähän ennen ensimyyntiä ja tapahtuvat vain Suomen rajojen sisällä.

o Huom! mikäli kalaerä on punnittu ja ensiosto tapahtuu lastauspaikassa,
kuljetusasiakirjan toimittamisvelvoitetta ei ole.

– Sellaiset kuljetukset, jossa kalastustuotteet kuljetetaan purkamispaikasta toiseen jäsenvaltioon, tulee kyseinen kalaerä punnita jäsenvaltiossa, jossa saalis on purettu. Punnituksen oikea- aikaisuudesta ja tietojen toimituksesta vastaa lähtökohtaisesti kalaerän lähettäjä. Kalaerän lähettäjän tulee toimittaa kuljetusasiakirjan yhteydessä tiedot punnituksesta.

Kalaerien kuljetuksia koskien kuljetusasiakirjan tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • lähetyksen/lähetysten määräpaikka
 • kuljettavan kulkuneuvon rekisterinumero
 • kalastusaluksen ulkoinen tunnistenumero ja nimi, josta tuotteet on purettu
 • kunkin lajin kolmikirjaiminen FAO:n koodi
 • asianomainen maantieteellinen alue (esim. Pohjanlahti), jolta saaliit pyydettiin
 • kunkin lajin kuljetetut määrät kilogrammoina tuotteen painoa, eriteltyinä tuotteiden jalostusastetyypin mukaan, lohi myös kappalemäärinä
 • vastaanottajan (-ottajien) nimi ja osoite (nimet ja osoitteet)
 • kalaerän lastauspaikka ja -päivä

Kuljetusasiakirjan tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle seuraavasti:

– Tiedot tulee lähtökohtaisesti toimittaa sähköisesti joulukuusta 2022 alkaen;

o Mikäli kuljetuksesta vastaa kaupallinen kalastaja, voi tämä toimittaa kuljetusasiakirjan tiedot sähköisessä saalisilmoitusjärjestelmässä. Tiedot kirjataan purkamisilmoituksen myyntitieto-osiossa tätä tarkoitusta varten oleviin kenttiin, mm. kuljettavan ajoneuvon yksilöivät tiedot.

o Mikäli kuljetuksesta vastaa ensiostaja, voi tämä toimittaa kuljetusasiakirjan tiedot sähköisessä ostoilmoitusjärjestelmässä (kakeweb). Tiedot kirjataan osto- tai haltuunottoilmoituksen yhteydessä tätä tarkoitusta varten oleviin kenttiin, mm. kuljettavan ajoneuvon yksilöivät tiedot.

– Kalaerää koskevan kuljetusasiakirjan voi myös toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut yksikköön (sähköpostitse: saalisilmoitukset@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen:
PL 236, 20101 TURKU

Ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönnistä säädetään seuraamuslain (1188/2014) 49 §:ssä seuraavasti:

26) laiminlyö noudattaa neuvoston valvonta-asetuksen 68 artiklassa tai tämän lain 28 a §:ssä säädettyjä kuljetusasiakirjan täyttämistä tai toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamista koskevia säännöksiä; (30.11.2022 saakka, 49§ kohta 28).

Varsinais-Suomen ELY–keskus, Rannikon kalatalouspalvelut.