Meyer Turku Oy on Varsinais-Suomen liikevaihdoltaan suurin yritys, neljänneksi suurin yritystyönantaja ja toiseksi suurin teollisuustyönantaja.
Uutiset

Meyer Turun telakan toimitusten arvo ja työllisyysvaikutukset jatkavat kasvuaan 

Meyer Turun telakan ja sen kumppaniverkoston laajasti Varsinais-Suomen ulkopuolellekin ulottuvat taloudelliset vaikutukset on tutkittu kolmatta kertaa. Vertailussa aikaisempiin tutkittuihin vuosiin telakan toimitusten kokonaisarvo on kasvanut edelleen. Koronan jälkeen myös Meyer Turku oy:n oman henkilöstön määrä on kääntynyt nousuun, ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat lisääntyneet merkittävästi.

Meyer Turku Oy on Varsinais-Suomen liikevaihdoltaan suurin yritys, neljänneksi suurin yritystyönantaja ja toiseksi suurin teollisuustyönantaja. Kolmatta kertaa (aikaisemmin vuosina 2016, 2018) toteutettu Turun telakan ja verkoston aluetaloudelliset vaikutukset –tutkimus toteaa, että telakkayhtiö on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa, mutta sen vaikutukset ulottuvat koko maahan ja liiketoiminnan globaalisuudesta johtuen myös ympäri maailmaa.

”Telakan toimittajaverkosto on laajennut viimeisen kolmen vuoden aikana noin sadalla yrityksellä, ja toimitusten kokonaisarvo noussut noin neljä prosenttia. Tästä syntyy kasvua suomalaisten työllisyyteen, vaikka ulkomaisten toimittajien osuus on myös kasvanut”, avaa lukuja Brahea-keskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen Turun yliopistosta.

Liikevaihto ja toimitusten arvo jatkaneet tasaista kasvuaan

Telakan ja sen suorien toimittajayritysten telakan tuotantoon liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on n. 2,1 miljardia euroa, kasvua vertailuvuoteen 2018 on 9 prosenttia.

Telakan suoria toimittajayrityksiä oli vuonna 2021 yhteensä 1 323, joista kotimaisia 935 ja ulkomaisia 388. Telakalle tehtyjen toimitusten arvo vuonna 2021 oli reilut 972 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2018 oli noin 933 milj. euroa (kasvua vuoteen 2018 syntyi 4 %)

Ulkomaisten toimitusten arvo on kasvanut, mutta paikalliset ja kotimaiset vaikutukset ovat edelleen selvästi suurimmat: Toimittajista 71 % on suomalaisyrityksiä ja toimitusten arvosta 60 % tulee kotimaisilta toimittajilta.

Kotimaan toimitusten osalta euromääräinen painotus kohdistui totutusti Varsinais-Suomeen (39 %) ja Uusimaahan (38 %).

Suurin toimitusten kohdemaa Suomen jälkeen oli Saksa, joka keräsi 44 prosenttia ulkomaisten toimitusten arvosta. ”Maantieteellistä vaihtelua toimitusten arvossa selittää tuotantotilanteemme, eli mikä alus on kulloinkin rakenteilla. Telakan tilauskanta on vakaa, ja seuraamme strategiaamme suunnitella ja rakentaa maailman suurimpia, nykyaikaisimpia ja ympäristöystävällisimpiä risteilyaluksia”, sanoo Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

Varatoimitusjohtaja Pulli jatkaa: ”Tutkimus osoittaa kasvun pysyvän tavoittelemallamme 4-5 %:n tasolla. Avainasemassa on telakan ja verkoston yhteistyö, jota kehitetään jatkuvasti. Tämä yhteistyö tulee entisestään korostumaan, kun kehitämme toimintaamme yhä vastuullisempaan suuntaan. Erityisesti ympäristöön liittyvät tavoitteet haastavat koko alaa. Tutkimuksessa toteutetun kyselyn perusteella kumppaniverkostomme valmiudet vihreään siirtymään ovat hyvät.”

Työllistämisvaikutukset yhä suuremmat

Taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat Varsinais-Suomessa, mistä tulee 96 % telakan ja sen verkoston henkilöstöstä. Myös suurin osa verotulovaikutuksista kohdistuu Varsinais-Suomen kuntiin. Varsinais-Suomessa myös sijaitsee 42 % yrityksistä ja sinne kohdistuu 39 % toimitusten arvosta. Muiden kuin työllisyysvaikutusten osalta vaikutukset ovat Uudellamaalla lähes samaa tasoa 
(38 % sekä yrityksistä että toimitusten arvosta). Kaiken kaikkiaan telakan toimittajayrityksiä on kuitenkin laajasti ympäri Suomea, yhteensä 112 kunnassa.

Telakan työllisyysvaikutukset ovat kasvaneet viime tutkimuksesta. Henkilötyövuosina laskettuna telakan toiminta työllistää suoraan noin 4 100 henkilöä (+ 4 %). Telakan oman henkilöstön määrä on koronasta aiheutuneen notkahduksen jälkeen lähtenyt jälleen nousuun, se on nyt 1 837 (vuonna 2018 luku oli 1 958 ja vuonna 2016 vastaavasti 1 567). Välillisten työllisyysvaikutusten kasvu on ollut huomattavat 22 %, telakka työllisti vuonna 2021 välillisesti 4 500 henkilöä.

Kokonaistyöllistävyys on kuitenkin merkittävästi näitä lukuja suurempi: tutkimuksessa ei selvitetty ulkomaisten yritysten, ns. toisen tason toimittajien sekä telakan henkilöstön kulutuksen kautta esim. vähittäiskauppaan ja palveluihin syntyviä välillisiä vaikutuksia.

Oman henkilöstön työllistämisen aluetaloudelliset vaikutukset kohdentuivat 96-prosenttisesti Varsinais-Suomeen, etenkin Turkuun (89 %). Tämän seurauksena myös suurin osa verotulovaikutuksista painottui varsinaissuomalaisiin kuntiin.

”Laivanrakennuksella ja koko meriklusterilla on pysyvä strateginen merkitys Turun kaupungille sekä alueen taloudelle ja työllisyydelle. Turku haluaa olla osaltaan edelleen vahvistamassa näitä vaikutuksia esimerkiksi vastaamalla yhdessä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa yritysten osaamistarpeiden muutoksiin sekä tukemalla Turkuun kohdentuvan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamista merkittävästi nykytasosta”, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Verkosto valmiina vihreään siirtymään

Osana tutkimusta kartoitettiin verkostoyritysten valmiuksia vihreään siirtymään, joka tulee edellyttämään muun muassa investointeja ja entistä monipuolisempaa osaamista. Kyselyyn vastanneet yritykset arvioivat valmiutensa pääosin hyviksi.

Tutkimukseen kuului myös kysely koskien yritysten osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita. Telakan verkostoyrityksissä osaamisen kehittämistarpeita on telakan toimintatavan syvemmässä ymmärtämisessä ja sisäistämisessä, projektin johtamisessa ja työnjohdossa (liittyy osin edelliseen) sekä ammatillisessa osaamisessa. Eniten pulaa on hitsaajista, sähköasentajista ja -suunnittelijoista sekä projektipäälliköistä ja työnjohtajista.

Tietoa tutkimuksesta

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy tilasivat syksyllä 2022 Turun yliopiston Brahea-keskukselta tutkimuksen, jossa kartoitettiin Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudellisista vaikutuksia. Tutkimuksessa on myös vertailua edellisten, vuosina 2019 ja 2017 toteutettujen katsausten tuloksiin.

Tutkimus laadittiin ensisijaisesti tilinpäätös- ja muuta tilastoaineistoa hyödyntämällä, mutta tietoja kerättiin myös telakan toimittajayrityksille suunnatulla kyselyillä. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin vuodelta 2021, mutta osassa tarkasteltuja vaikutuksia on käytetty myös vuoden 2022 tietoja.

Tutkimus toteutettiin syksyn 2022 aikana ja siitä vastasivat Turun yliopiston Brahea-keskuksen asiantuntijat Tapio Karvonen, Mikko Grönlund ja Tuomas Ranti.

Linkki tulosraporttiin: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/MKK/Raportit/Turun%20telakan%20vaikutukset_2022_Forum_Marinum_2023-01-17.pdf

www.meyerturku.fi

Meyer Turku Oy rakentaa maailman uudenaikaisimpia ja ympäristöystävällisimpiä risteilyaluksia, autolauttoja ja erikoisaluksia. Osuutemme maailman risteilijänrakennusmarkkinoista on noin 15 prosenttia, ja tilauskantamme ulottuu vuoteen 2026. Suurimpia asiakkaitamme ovat Royal Caribbean International, Carnival Cruise Lines, TUI Cruises ja Rajavartiolaitos.

Meyer Turku Oy työllistää 2 000 huippuammattilaista Turun telakalla, jossa on rakennettu laivoja vuodesta 1737 alkaen. Meyer Turku Oy:n tytäryhtiöitä ovat Piikkiössä sijaitseva hyttitehdas Piikkio Works Oy, kokonaistoimituksia laivojen yleisiin tiloihin tarjoava Shipbuilding Completion Oy sekä Raumalla sijaitseva laivanrakennus- ja offshore-alan suunnitteluyritys ENG’nD Oy.

Yhdessä Saksassa toimivien Meyer Werftin ja Neptun Werftin kanssa Meyer Turku Oy muodostaa Meyer Groupin, yhden maailman johtavista risteilyalusten rakentajista.