Kaupparekisteri
Jotta rekisteri voi palvella yrityksiä ja viranomaisia mahdollisimman hyvin, sen tulee pysyä mahdollisimman ajan tasalla. Tämän varmistamiseksi keskeisillä yrityksillä eli osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla olisi jatkossa velvollisuus tarkistaa rekisterin tiedot vuosittain. 
Uutiset

Hallituksen esitys parantaisi kaupparekisterin ajantasaisuutta ja luotettavuutta – toiminimiä ei velvoiteta rekisteröitymään

Hallituksen esityksen mukaan kaupparekisterissä siirryttäisiin pääasiassa sähköiseen asiointiin vuonna 2026. Yritykset voisivat jatkossa joutua myös maksamaan rekisteritietojen ilmoittamisen laiminlyönnistä. Muutosten tavoitteena on parantaa kaupparekisterin ajantasaisuutta, luotettavuutta ja yritysturvallisuutta.

Hallitus antoi esityksensä kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi eduskunnalle 27.10.2022.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hallinnoima kaupparekisteri on julkinen rekisteri suomalaisista yrityksistä. Rekisteri kokoaa saataville yritysten perustiedot, ja sitä käytetään muun muassa yritysten vastuuhenkilöiden tarkistamiseen. Rekisteristä saatavilla olevia tietoja hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. 

Tarkoituksena edistää digitalisaatiota ja yritysturvallisuutta

Tällä hetkellä sähköinen asiointi kaupparekisterissä on pääasiassa vapaaehtoista. Sähköisiä palveluja hyödynnetään laajasti. Hallitus esittää, että jatkossa yritysten täytyisi asioida kaupparekisterissä pääasiassa sähköisesti. Kaikkien paitsi yksityisten elinkeinoharjoittajien, yhdistyksien ja säätiöiden tulisi toimittaa rekisteriin tiedot sähköisesti.  

– Uudistus vahvistaa yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja rekisteritietojen luotettavuutta, josta hyötyvät niin elinkeinoelämä, viranomaiset kuin muutkin rekisteritietojen käyttäjät. Digitalisaatio sujuvoittaa palveluita ja helpottaa sekä yritysten että rekisteriä hallinnoivan PRH:n arkea, työministeri Tuula Haatainen korostaa.  

Uudistus pyrkii myös vähentämään yrityskaappausten ja muiden kaupparekisteriin liittyvien väärinkäytösten riskiä. Tavoitteena on kuitenkin samalla varmistaa, että ilmoitusten käsittely ei viivästy eikä yrityksille aiheudu liikaa hallinnollista taakkaa. PRH tarjoaa jo nykyään yrityksille vapaaehtoisia turvallisuutta parantavia palveluita, joiden käyttöönotto on yrityksille erittäin suositeltavaa.

Ilmoituksen laiminlyönnistä voisi seurata maksu

Jotta rekisteri voi palvella yrityksiä ja viranomaisia mahdollisimman hyvin, sen tulee pysyä mahdollisimman ajan tasalla. Tämän varmistamiseksi keskeisillä yrityksillä eli osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla olisi jatkossa velvollisuus tarkistaa rekisterin tiedot vuosittain. 

PRH voisi jatkossa määrätä yritykselle kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyöntimaksun, jos yritys ei toimita vaadittuja tietoja. Osakeyhtiöille sekä osuuskunnille voitaisiin myös määrätä maksu tilinpäätöksen myöhästymisestä. 

Yksityisten elinkeinonharjoittajien ei tarvitsisi rekisteröityä kaupparekisteriin

Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla ei jatkossa olisi velvollisuutta rekisteröityä kaupparekisteriin. Tämä ei muuttaisi yrittäjien velvollisuutta rekisteröityä muun muassa Verohallinnon rekisteriin. Yksityiset elinkeinonharjoittajat voisivat jatkossakin rekisteröityä kaupparekisteriin halutessaan, jolloin heitä koskisivat myös kaupparekisterin velvollisuudet. Yritystoiminnassa käytettävän toiminimen voi jatkossakin rekisteröidä vain kaupparekisteriin merkitylle yritykselle.

Nykyään esimerkiksi tilinpäätöksen ilmoittamisen laiminlyönti voi johtaa osakeyhtiön tai osuuskunnan poistamiseen rekisteristä. Hallitus esittää, että jatkossa yritys voitaisiin poistaa rekisteristä myös rahanpesulaissa tarkoitettuja tosiasiallisia edunsaajia koskevan ilmoituksen laiminlyönnistä.

Uudistus sisältää myös muita muutoksia. Viranomaisten tulisi muun muassa jatkossa hakea tarvitsemansa kaupparekisteritiedot suoraan kaupparekisteristä tai muusta lähteestä eikä yritykseltä. Uudistuksella valmistauduttaisiin myös kaupparekisteri-ilmoitusten automaattiseen käsittelyyn.

Muutokset tulisivat voimaan asteittain

Lait astuisivat pääsääntöisesti voimaan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, mutta osittain niitä sovellettaisiin vasta vuosista 2025 ja 2026 alkaen. Sähköisen asioinnin velvoite tulisi voimaan vasta vuoden 2026 alusta lähtien.