Uutiset

Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros

Kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta järjestetään uusi hakukierros. Tukea haetaan Valtiokonttorista. Valtioneuvosto esittää lainmuutoksia vahvistettavaksi tasavallan presidentin esittelyssä 11.3.2022. Muutokset astuvat voimaan 15.3.2022.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei olisi tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuuluisi tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta.

Kustannustuen omavastuu laskee
30 prosentista 25 prosenttiin

Kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimi-aloille ja yrityksille. Kustannustuen määräykset muutetaan vastaamaan uusien ja jatkettujen lievempien rajoitusten aiheuttamaa kompensaatiotarvetta. 

Tuen aikamääreet muutettaisiin uutta tilannetta vastaaviksi, tukikausi 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta marraskuulta 2021.  Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti laskettaisiin 30 prosentista 25 prosenttiin. Laki vastaisi muutoin pääosin voimassaolevan lain sisältöä. 

Tukien suuruudet vastaisivat määrältään ja menettelyltään pitkälle nykyisiä säännöksiä. Koska tuki- ja vertailukaudet määriteltäisiin uudestaan, maksettavien tukien määrät voivat poiketa aiemmista. Vertailukausien tuominen lähemmäs tukikautta tuo myös myöhemmin perustettuja yrityksiä tukien piiriin, mikäli niillä on ollut toimintaa viimeistään 1.11.2021 alkaen. Korvausten yhteenlaskettu konsernikohtainen maksimi olisi 2,3 miljoonaa euroa.

Käynnissä on vielä kiinteiden kattamattomien kustannusten tuen valmistelu, joka vaatii EU-notifioinnin. Tämä tuki on lähinnä tarkoitettu isoille yrityksille, joiden aiemmat tukikatot ovat täyttyneet. Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella.

Kaikkiin koronatukiin vaikuttaa EU:n valtiontukipoikkeusten kesto, jotka päättyvät 30.6.2022. 

Eräät opetus- ja kulttuuriministeriön–hallinnonalan toimijat ja mm. kulttuurilaitokset eivät ole EU-yritystukilainsäädännössä tarkoitettu taloudellista toimintaa ja näiden tukien ulkopuolella siltä osin. Näitä varten on valmisteilla OKM:n tukipaketti.

Valtiokonttorin on tarkoitus avata haku yritysten sulkemiskorvauksesta 22.3. ja kustannustuesta 26.4.