IBV Suomi Oy suunnittelee Ulvilan Kaasmarkkuun aurinkoenergiahanketta.
Uutiset

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon IBV Suomi Oy:n Ulvilan aurinkoenergiahankkeen YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

IBV Suomi Oy on toimittanut 27.2.2023 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee aurinkoenergiahankkeen toteuttamista Kaasmarkkuun, Ulvilaan.

IBV Suomi Oy suunnittelee Ulvilan Kaasmarkkuun aurinkoenergiahanketta. Suunniteltu hankealue on laajuudeltaan 330 ha. Sähkönsiirto suunnitellaan toteutettavan ilma- tai maakaapelina hankealueelta Fingrid Oyj:n Ulvilan sähköasemalle. 

Arviointiohjelmasta annettiin yhteensä 22 lausuntoa ja 9 mielipidettä. ELY-keskus on 17.5.2023 antanut arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Lausunnon mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen vaikutuksiin Kaasmarkunmäen Natura-alueeseen, jonka suojeluperusteena on liito-oravat. Natura-arviointi edellytetään tehtäväksi Kaasmarkunmäen Natura-alueelle. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää hankkeen vaikutuksiin ekologisiin yhteyksiin, sekä kalastoon ja pintavesiin.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. YVA-menettelyssä ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa ja muissa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkökohdat. Hankkeessa tullaan tekemään asukaskysely, jolla kerätään asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiohjelma liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ulvilaaurinkoenergiaYVA