Kuva: Katri Haavisto.
Hyvät yritykset, kaupallinen yhteistyö

Uravalmentajasta tunnetaitojen kouluttajaksi: ”Rajoittavat uskomukset estävät ihmisiä saavuttamasta haluamaansa”

Marjukka Kalliosta tuli yrittäjä vahingossa. Kun 2000-luvun al­kupuolella sosiaalipsykologian opinnot olivat vielä kesken, pää­si hän tekemään soveltuvuustes­tejä ja työnhakuvalmennuksia työnhakijoille Turun työvoimatoi­mistoon. Se sysäsi kiinnostuk­sen kouluttautua alalle vielä sy­vemmin. Nyt Henkilöstökoulutus Interaktiva Oy:n missiona on aut­taa asiakkaitaan lisäämään tie­toisuutta ja antaa työkaluja hen­kiseen kasvuun.

Marjukka Kallio on ammatti­lainen paikallaan. Hän on lukuis­ten koulutustensa ja kokemuk­sensa myötä kehittänyt itselleen taidon ja vahvuuden, jolla pystyy kuvaamaan, mikä on työyhteisön tai työntekijän kokemassa ongel­massa sen juurisyy.

 – Kyse on usein henkilöiden ajattelusta ja rajoittavista usko­muksista. Monet asiakkaistani ovat myyntiorganisaatioita, jois­sa on tärkeä palauttaa mieleen, että myyntityö on erilaisten asi­akkaiden auttamista. Kun uudet ajattelumallit otetaan käyttöön ja opitaan käsittelemään haas­tavia tunteita, muuttuu ihminen itse ja koko organisaatio tuotta­vammaksi, Kallio perustelee työtään muu­toksia aikaansaavana koulutta­jana.

Tunneälyn kehittäminen nyt tärkeintä.

Tunneälykkyys on kykyä ymmärtää ja säädellä tunteita, ja se näkyy kunkin omassa tekemisessä sekä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tunnetaitojen kehittäminen vaikuttaa merkittävän positiivisesti organisaation menestykseen ja työyhteisön hyvinvointiin.

Esihenkilöille on todella tärkeää ymmärtää, millainen itse on ja minkälainen on työyhteisö. Kyse on mielen elementtien tunnistamisesta ja tarvittaessa muuttamisesta, jotta tunnetila muuttuu myönteiseksi ja saadaan kunkin potentiaali paremmin käyttöön, Kallio kuvaa tunneälyvalmennusten lähtökohtia.

Kallion koulutuksissa oivalletaan tekemällä ja kokeilemalla. Ihmiset huomaavat koulutuksissa esimerkiksi sen, miten stressin tai turhautumisen kokemus muodostetaan omassa mielessä, ja oivallukset saavat aikaan todellisen muutoksen ihmisten ajatuksissa ja työpaikan ilmapiirissä.

Muutos ajattelussa muuttaa ihmisen uudeksi

Korona ja sota ovat aiheuttaneet ihmisille huolien kasaantumisen myötä tunnekriisejä. Työyhteisöissä ja kodeissa huomataan, että ajatuk­set voivat olla sekavia ja aiheuttaa hermostuneisuutta ja stressiä.

– Tämä on inhimillistä, mut­ta näihin tuntemuksiin jumittu­minen on vaarallista, koska oma motivaatio heikkenee ja energi­syys laskee. Miten päästään tasapainoi­sempaan ajatteluun ja toimin­taan, niin siinä minä voin auttaa, Marjukka Kallio hymyilee.

Sekä yksityishenkilöitä että organisaatioita kouluttaessaan Kallio selvittää, millainen mielen­maisema valmennettavilla on. Mikä ihmistä motivoi, miten hän ot­taa vastaan tietoa tai tulkitsee asioita?

– Tavoitteena on löytää kunkin vahvuudet, visio, merkitykselliset asiat ja mitä hyvää hän haluaa tuottaa.

Oman mielen, ajattelun ja tunteiden ymmärtäminen muuttavat ihmistä itseään iloisemmaksi, aikaansaavaksi ja energiseksi, vakuuttaa Kallio ja kokee itsekin iloa siitä, että kykenee auttamaan ihmisiä heidän henkisen tietoisuutensa avaamisessa.

Interaktiva Oy
Marjukka Kallio
Työyhteisövalmentaja
Myynnin psykologian valmentaja
Sosiaalipsykologi, YTM
NLP Master Trainer ja Coach
p. 050 5757 564
marjukka.kallio@interaktiva.fi
Interaktiva.fi