Uutiset

Työkanava Oy alkaa työllistää vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä

Valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy alkaa työllistää vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä. Hallitus esitti Työkanavaa koskevan lain vahvistamista 31. maaliskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 1. huhtikuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7. 2022.

Työkanava työllistää kaikkein vaikeimmin työllistyviä työttömiä ja työhaluisia osatyökykyisiä. Yhtiön tavoite on kohentaa ja tukea heidän osaamistaan ja työmarkkinavalmiuttaan niin, että mahdollisimman moni siirtyisi Työkanavasta eteenpäin työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille. 

Yhtiö aloittaa toimintaansa asteittain ja työllistää osatyökykyisiä liiketoimintansa laajentuessa yhä enemmän. Tavoitteena on, että työsuhteessa on toiminnan vakiinnuttua noin 1000 osatyökykyistä. 

Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. 

Työkanavan toiminta käynnistyy vaiheittain sen jälkeen, kun yhtiön operatiivinen johto on valittu ja liiketoiminta pääsee käyntiin. Tarkoituksena on aloittaa toiminta joidenkin asiakasyritysten kanssa, ja laajentaa toimintaa sen jälkeen useammalle toimialalle ja alueelle. 

Yhtiön toiminta rahoitetaan 20 miljoonan euron peruspääomalla Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF). Lisäksi se saa 10 miljoonan euron vuotuisen määrärahan valtion avustuksena. Kantavana ideana on, että ainakin kolmannes yhtiön tuloista tulisi palvelumyynnistä.

Yhtiön perustamisen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoite edistää osatyökykyisten työllistymistä ja kehittää uudella tavalla välityömarkkinoita. Työkanava Oy:n mallina on käytetty soveltuvin osin Ruotsissa jo pitkään toiminutta Samhall-yhtiötä. 

”Työkanava on aivan uudenlainen tapa työllistää osatyökykyisiä. Samalla se vastaa omalta osaltaan osaavan työvoiman kysyntään. Osatyökykyisillä on monenlaista ammattiosaamista sekä koulutusta. Oikeanlaisilla tukitoimilla ja mukautuksilla täsmätyökykyä voidaan parantaa runsaasti ja tähän Työkanava pyrkii. Osallisuus ja oikeus työhön kuuluu kaikille”, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

Työntekijä saa työsuhteen Työkanavassa normaalein työehdoin 

Tähän saakka kaikkein vaikeimmassa asemassa olevilta on puuttunut väylä työvoimapalveluista työhön, koska he tarvitsevat työn ohella samanaikaisesti merkittävää tukea. Tähän Työkanava tuo uuden toimintamallin. Työkanava toimii kuten muutkin markkinoilla toimivat yhtiöt eikä se käytä julkista valtaa. Viranomaisena toimii TE-toimisto, joka osoittaa Työkanavalle työttömiä osatyökykyisiä yhtiön tarpeiden mukaisesti. 

Työkanavaan työllistyminen on viimesijainen vaihtoehto, kun muut keinot eivät ole johtaneet työllistymiseen. TE-palveluissa on nyt yli 30 000 työtöntä työnhakijaa, jolla on diagnoosi työkyvyn aleneman takia. Vaikeimmassa asemassa ovat sellaiset henkilöt, joilla on vamma tai sairaus ja jotka ovat yli 55-vuotiaita ja joilla on matala koulutustaso.

Työkanava palkkaa työntekijät suoraan yhtiön palvelukseen työsuhteeseen ja myy edelleen heidän työpanosta asiakkailleen. Yhtiön asiakkaita ovat yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja yksityiset kuluttajat, jotka tarvitsevat työvoimaa. Asiakkaalle tämä on yksi tapa osoittaa sosiaalista yhteiskuntavastuuta. 

Henkilön palkkaus ja muut työehdot määräytyvät työlainsäädännön ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Työkanava vastaa työntekijöidensä työnohjauksesta työpaikoilla. 

Yhtiön hinnoittelu on markkinaehtoista

Yhtiön taloudelliseen toimintaan sovelletaan kilpailulain säädöksiä kilpailun tasapuolisuuden turvaamisesta julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä (ns. kilpailuneutraliteettivaatimus). 

Yhtiön tuottamien palvelujen hinnoittelu on markkinaehtoista. Hinnoittelua ja yhtiön markkinaosuutta seuraavat erillinen neuvottelukunta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö osana omistajaohjausta. 

Työkanava täydentää työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaa. Yhtiö toimii näiden kanssa yhteistyössä ja voi mahdollisesti myös käyttää näiden palveluja.

Työkanava Oy on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Hallituksen tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Tämä edellyttää myös osatyökykyisten osallistumista nykyistä enemmän työelämään. Tavoitteen saavuttamiseksi ja osana hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta on käynnissä Työkykyohjelma. Sen tarkoitus on edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä sekä lisätä työkyvyn tukea ja työssä jaksamista. Yksi ohjelman käytännön toimenpiteistä on käynnistää Työkanava Oy:n toiminta.