Sukupuolten väliset erot perintätoimeksiannoissa vuonna 2022.
Uutiset

Tutkimus: Suomalaiset naiset hoitavat talouttaan tunnollisesti – haasteista huolimatta

Eurooppalaisessa kuluttajien maksutapatutkimuksessa naiset kertovat taloudellisen tilanteen vaikuttavan haitallisesti hyvinvointiinsa, ovat epävarmempia taloustaidoistaan ja heikommin varautuneita talouden häiriöihin kuin miehet. Intrumin perintädatan mukaan naiset ovat kuitenkin miehiä harvemmin perinnän kohteena ja hoitavat maksunsa tunnollisemmin huolimatta siitä, että kokevat taloustilanteen vaikutukset miehiä raskaammin.

Kuluttajat kaikkialla Euroopassa kärsivät korkean inflaation vaikutuksista ja nopeasti nousevista koroista. Intrumin viimeisimmän Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan naisten taloudellinen hyvinvointi on heikompaa kuin miehillä kaikkialla Euroopassa. Myös Suomessa elinkustannuskriisi luo lisäpaineita naisille. Suomen Intrumin perintädataa tarkastellessa naiset ovat kuitenkin tunnollisempia talousasioissa kuin miehet.

Sukupuolten välinen ero taloudellisessa varautumisessa ja hyvinvoinnissa sekä maksukyvyssä on kasvanut

Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan naisilla on miehiä vähemmän taloudellista puskuria. Miehet säästävät kuukausitasolla naisia enemmän rahaa ja naiset ovat yliedustettuja ryhmässä, joka sanoo ettei säästä rahaa lainkaan. Samaan aikaan, yli kolmasosalla naisista (39 prosenttia, verrattuna miesten 19 prosenttiin) on alle kuukauden palkan verran säästöjä odottamattomien tapahtumien varalle.

Tutkimus osoittaa, että vaikea taloustilanne vaikuttaa heikentävästi aiempaa enemmän sekä miesten että erityisesti naisten hyvinvointiin. Vuoden 2022 kyselyssä 65 prosenttia naisista kertoi laskujen nousun vaikuttavan haitallisesti heidän hyvinvointiinsa, kun vuonna 2021 luku oli 50,7 prosenttia. Vastaavasti luvut miehillä olivat 46 prosenttia vuonna 2022 ja 40,5 prosenttia vuonna 2021.

“Taloudelliset näkökohdat ovat edelleen keskeinen osa sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Tutkimuksemme osoittaa, että naiset ovat edelleen miehiä huolestuneempia elinkustannusten nousun vaikutuksista jokapäiväiseen talouteensa. Naiset, joilla keskimäärin selvästi vähemmän taloudellista joustovaraa, kokevat suhteellisesti voimakkaamman paineen elinkustannusten jyrkästä noususta”, sanoo Suomen Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala.

Yli puolet (60 prosenttia) naisista, jotka sanovat jättäneensä yhden tai useamman laskun maksamatta viime vuoden aikana, sanoo tehneensä niin, koska heillä ei ollut tarpeeksi rahaa maksaa laskua (vastaava luku miehillä oli 50 prosenttia). Tämä on enemmän kuin naisten 55,7 prosenttia ja miesten 51,0 prosenttia vuonna 2021.

Naiset pyytävät miehiä harvemmin palkankorotust

Elinkustannusten nousun myötä monet kuluttajat sanovat muuttavansa rahankäyttöään.68 prosenttia naisista verrattuna 56 prosenttiin miehistä, sanoo jo tehneensä tai aikovansa tehdä muutoksia rahan kulutukseensa selviytyäkseen inflaatiosta ja nousevista koroista.

Kun tarkastellaan tarkemmin pitkän aikavälin taloudellista tasa-arvoa, melkein kaksikolmasosaa kyselyyn vastanneista naisista (65 prosenttia) oli huolissaan, ettei heillä ole varaa riittävään eläkkeeseen. 51 prosenttia miehistä tunsi olevansa samassa tilanteessa.

Huolimatta naisten suhteellisen suurista huolista taloudellista tulevaisuuttaan kohtaan, he eivät todennäköisesti pyydä normaalia suurempaa palkankorotusta. 13 prosenttia naisista ja vastaavasti 22 prosenttia miehistä aikoo pyytää palkankorotusta ensi vuonna.

Naiset hoitavat talouttaan tunnollisemmin, vaikka ovat epävarmempia taloustietämyksestään kuin miehet 

Tutkimuksen mukaan molemmat sukupuolet sanovat yhtä lailla hallitsevansa henkilökohtaiset raha-asiansa (lukuun ottamatta osakesijoituksia ja eläkesuunnittelua), 45 prosenttia miehistä ja vastaavasti 31 prosenttia naisista uskoo pystyvänsä hoitamaan monimutkaisia talousasioita.

Rahoituksen peruskäsitteiden tuntemusta mittaavissa kysymyksissä, miehet vastasivat todennäköisemmin oikein. Kysymykseen inflaation vaikutuksista energialaskuun 54 prosenttia miehistä sai vastauksen oikein verrattuna naisten 43 prosenttiin. Samankaltaisia eroavaisuuksia huomattiin kysymyksissä inflaation vaikutuksista pankkitalletuksiin. Miehistä 77 prosenttia vastasi kysymykseen oikein ja naisista 68 prosenttia. Tämä viittaa siihen, että miehet voivat olla paremmin valmistautuneita navigoimaan nykyisessä taloudellisessa ympäristössä.

Sukupuolten välinen kuilu talouskysymyksissä liittyy myös naisten suurempaan määrään ’en tiedä’ vastauksia. Tutkimuksen mukaan naisilla on suhteettoman usein tapana vastata ’en tiedä’ talouslukutaitoa mittaaviin kysymyksiin, mutta he vastaavat usein oikein, jos kyseistä vaihtoehtoa ei ole käytettävissä.[1]

Maksutapatutkimuksen tulosten perusteella naisten taloustilanne on siis todennäköisemmin haastavampi ja taloustietämys suppeampi kuin miesten. Tästä huolimatta naiset ovat miehiä harvemmin perinnän kohteena, sillä Suomen Intrumin perintätilaston mukaan vuonna 2022 perintäsaatavista 43 prosenttia oli rekisteröity naisille ja 57 prosenttia miehille. Jakaumassa ei ole ollut suuria muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana.

Naiset siis hoitavat miehiä todennäköisemmin talouttaan tunnollisesti ja maksavat laskunsa ajoissa. Lisäksi naisilla perinnässä olevan velan suuruus on pienempi; kuluttajasaatavien kokonaissummasta 38 prosenttia jakautui naisille ja 62 prosenttia miehille. Naisten yksittäisen velan määrä vuonna 2022 oli keskimäärin 203 euroa ja miesten 248 euroa ja he myös maksoivat jonkin verran miehiä todennäköisemmin velkansa kokonaan pois.

”Taloustietämyksessä voi olla kyse myös luottamuksesta omiin taitoihin ja osaamiseen, sillä perintätilastojen valossa naiset vaikuttavat olevan huolellisempia ja tarkempia oman taloutensa hoitamisessa. Talouslukutaidon vahvistaminen sukupuolesta riippumatta on ehdottomasti yksi erittäin tärkeä näkökohta, joka auttaa varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet oman talouden hallintaan kaikille. Tärkeää olisi myös tarjota kertausta jo koulunsa käyneille ja sitä kautta valaa uskoa ja vahvistusta omiin taitoihin ”, Iskala toteaa.