Turku
Turun kaupunginhallitus käsittelee tänään vuoden toista osavuosikatsausta, jonka mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuisi 24,3 miljoonaa euroa, joka toteutuisi 0,9 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion.
Uutiset

Turun hyvä talouskehitys uhkaa katketa kustannusten nousuun – kaupunginhallitus kokoustaa asiasta tänään 12.9.

Koronapandemian väistymisen myötä tapahtunut voimakas kasvu näkyi Turussa positiivisesti lisääntyneinä verotuottoina, mutta talouden kasvuvauhdin hidastuminen heikentää näkymiä kuluvan vuoden lopulla ja vuonna 2023. 

Talouskehityksen taustalla on erityisesti Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan vaikutukset energian ja muiden hyödykkeiden hintaan sekä siitä johtuva voimakas kustannusten nousu.  

Turun kaupungin vuoden 2022 toisen talousennusteen mukaan kaupungin tilikauden alijäämäksi on muodostumassa 24,3 miljoonaa euroa. Ennuste on 0,9 miljoonaa euroa parempi kuin muutetun talousarvion alijäämä.  

Kaikkien valtuustoryhmien allekirjoittama Turun ensimmäinen pormestariohjelma on nyt vuoden ajan ohjannut kaupungin toimintaa strategisempaan suuntaan. Pormestariohjelman tavoitteiden toimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. 

Rekrytointiongelmat aiheuttavat viiveitä muun muassa terveyspalveluissa

Käynnissä olevista kärkihankkeista osa on viivästynyt, mutta uusien kärkihankkeiden valmistelu ja toimeenpano on kuitenkin edennyt hyvin. Kansallisen lääkekehityskeskuksen rahoitus on varmistunut, ja hanketta viedään nyt ripeästi eteenpäin. 

Terveyssektorilla henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat vaikuttaneet toimintaan erityisesti terveysasemilla ja sairaaloissa. Rekrytointi jopa vakituisiin työsuhteisiin on vaikeutunut kaikissa palvelualueen toiminnoissa. Ongelma kohdistuu sekä julkiseen palvelutuotantoon että yksityisten toimijoiden tuottamaan palveluun siten, että hoitopaikkoja on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi. 

Kuluvana vuonna on valmistauduttu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymiseen uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Kuntatalouden näkökulmasta uudistuksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti käyttötalouteen, jossa tulojen ja menojen taso ja rakenne muuttuvat huomattavasti. Uudistuksen konkreettisia vaikutuksia voidaan arvioida seuraavan kerran talousarvion 2023 valmistelun ja hyväksymisen yhteydessä. 

Tulorahoitus ei riitä kattamaan poistoja 

Vuoden 2022 toisen talousennusteen mukaan vuosikatetta toteutuisi 35,3 miljoonaa euroa. Ennuste alittaa talousarvion noin 0,8 miljoonalla eurolla. Toimintatuottojen ja verorahoituksen ennustettu kertymä ei riitä taloussuunnitelman mukaisiin 60,9 miljoonan euron poistoihin. 

Tilikauden alijäämäksi muodostuisi 24,3 miljoonaa euroa, joka toteutuisi 0,9 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion. Muutetussa talousarviossa on hyväksytty alijäämäksi 25,2 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen yli-/alijäämä (+37,4 milj. euroa) toteutuisi 61,7 miljoonaa euroa heikommin, kun otetaan huomioon 1.1.2022 yhtiöitetyn Turun Työterveystalon vaikutus. 

Menojen kasvu suurinta sosiaali- ja terveyssektorilla 

Kaupungin toimintakate (nettokäyttömenot) on ennusteen mukaan toteutumassa 52,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota huonommin. Nettokäyttömenojen kasvu olisi yli 101 miljoonaa euroa eli toimintakate heikkenisi lähes 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

Toimintatuottojen koko vuoden ennuste on 467,4 miljoonaa euroa, mikä on 40,2 miljoonaa euroa (7,9 %) vähemmän kuin vuoden 2022 tilinpäätöksen toteutuma. Ennusteen mukaan talousarvio ylittyisi 14,2 miljoonaa euroa (3,1 %). 

Toimintakulut ovat ennusteen mukaan 1 700,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen on 60,6 miljoonaa euroa (3,7 %). Talousarvio ylittyisi 67 miljoonaa euroa (4,1 %). 

Toimintakatteen (nettokäyttömenojen) suurimmat poikkeamat toimielimittäin: 

  • Sosiaali- ja terveyslautakunta – 30,5 m€ 
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta – 13,3 m€ 
  • Kaupunginhallitus, kaupungin yhteiset toiminnot – 8,2 m€ 
  • Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta – 3,0 m€ 

Yhteisöverotulot kehittyneet positiivisesti 

Vero- ja valtionosuustulojen kokonaiskertymäksi on arvioitu 1 237,2 miljoonaa euroa, mikä on 49,9 miljoonaa euroa talousarvioon asetettua tavoitetta parempi. Verotulot ylittävät talousarvion 47,5 miljoonalla eurolla, mikä johtuu yhteisöverotulojen positiivisesta kertymäodotuksesta. Kunnan tuloveroa ja kiinteistöveroja ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. 

Toiminnan ja investointien rahavirta on ennusteen mukaan 87,9 miljoonaa euroa negatiivinen. Ennuste on 33,0 miljoonaa euroa talousarviota parempi, mikä johtuu investointien talousarvion alittavasta toteutumasta. 

Lainakannan eli korollisen kokonaisvelan arvioidaan olevan enintään 922 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli 796 miljoonaa euroa. Noin 126 miljoonan euron kasvu edelliseen vuoteen johtuu kaupungin ja tytäryhtiöiden investointien rahoittamisesta. 

Turun kaupunginhallitus käsittelee 2. osavuosikatsausta kokouksessaan maanantaina 12.9.2022.