Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.
Uutiset

Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad: “Suomen täytyy houkutella osaavaa työvoimaa nykyistä voimakkaammilla verokannustimilla.”

Suomen startup-yhteisö järjesti veroseminaarin torstaina 9.3 Helsingissä. Tilaisuuden yhteydessä julkaistiin Suomen startup-yhteisön toteuttama veroselvitys. Selvityksessä käydään läpi, mitä tutkimuskirjallisuus sanoo huippuosaajien ja innovaattoreiden muuttoliikkeiden ja verotuksen välisestä yhteydestä. Lisäksi selvitys tuo esille sen, millaisia verokannustimia Suomen kanssa työvoimasta sekä yrityksistä kilpailevilla mailla on käytössä. Selvityksen perusteella verokannustimilla on vaikutuksia erityisryhmien muuttoliikkeisiin. Tällaisia erityisryhmiä ovat esimerkiksi patentteja omaavat huippuinnovaattorit sekä muut korkeatuloiset henkilöt.

Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad: “Useissa tutkimuksissa, joissa tarkastellaan muutoksia maiden ansiotuloverotuksessa ja esimerkiksi yritysten t&k-verohyvityksissä on havaittu, että korkeatuloiset maahanmuuttajat ja huippuinnovaattorit reagoivat melko vahvasti verotukseen. Nämä henkilöt ovat sellaisia, joiden osaamisella on merkitystä alueella toimivien yritysten kykyyn innovoida ja kasvattaa tuottavuutta. Nämä ovat myös juuri niitä henkilöitä, joita Suomeen tarvitaan kipeästi etenkin nyt, kun t&k-rahoituslain mukainen t&k-menojen voimakas lisääminen edellyttää osaavan työvoiman saatavuuden parantamista. Globaali kilpailu innovaattoreista on kovaa, eikä heitä ole Suomeen jonoksi asti.”

Korkealla verotuksella on myös hyviä puolia: sen avulla rahoitetaan julkisia palveluja, jotka voivat lisätä Suomen houkuttelevuutta. Tällaisista kriittisistä hyvinvointipalveluista  on pidettävä kiinni.

“Suomen talous velkaantuu nopeasti ja tästä syystä mahdolliset verokevennykset tulee kanavoida tarkasti, jotta emme heikennä julkisen talouden rahoitusasemaa entisestään. Tutkimuskirjallisuus osoittaa myös, että isommassa kuvassa ainakaan ansiotuloverotuksella ei ole vaikutusta osaavan työvoiman muuttoliikkeisiin. Toisin sanoen en pidä perusteltuna, että Suomessa lähdettäisiin leikkaamaan ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa ainakaan sen pelossa, että työvoima kaikkoaa muualle. Selvityksessä pohdimme rajattuja kannustimia korkean osaamis- ja tulotason työvoimalle, jotka muuttavat Suomeen. Konkreettisena politiikkamuutoksena tulisi harkita nykyisen avainhenkilöverotuksen kannustavuuden lisäämistä”, Zad jatkaa.

Selvityksen keskeiset tulokset:

  • Huippuinnovaattoreiden ja -osaajien merkitys kansantaloudelle on tärkeä.
  • Korkeatuloiset maahanmuuttajat sekä huippuinnovaattorit reagoivat verokannustimiin verrattain voimakkaasti.
  • Korkealla verotuksella on myös hyviä puolia: sen avulla rahoitetaan julkisia palveluja, jotka voivat lisätä maan houkuttelevuutta. Julkisen sektorin rahoituspohja ja velanoton tarpeen vähentäminen voidaan kuitenkin toteuttaa tukemalla vahvaa talouskasvua. Tästä syystä Suomesta tulee luoda verotuksellisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö. Tämän avulla saamme houkuteltua maahamme tutkijoita ja muita korkean tuottavuuden työntekijöitä.
  • Maailmalla on runsaasti käytössä erilaisia verokannustimia, joista voidaan hakea toimivia malleja Suomeen yritysten ja osaavan työvoiman houkutteluun