Pienestä määrästä huolimatta keskisuuret yritykset ovat merkittävissä roolissa työllistämisen, arvonlisän tuottamisen sekä tulevaisuuden talouskasvun mahdollistajana, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 16.5.2023 julkaisemassa analyysissä ”Selvitys keskisuurten yritysten kasvusta”.
Uutiset

Selvitys: keskisuurilla yrityksillä tärkeä rooli tulevan talouskasvun mahdollistajana

Pienestä määrästä huolimatta keskisuuret yritykset ovat merkittävissä roolissa työllistämisen, arvonlisän tuottamisen sekä tulevaisuuden talouskasvun mahdollistajana, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 16.5.2023 julkaisemassa analyysissä ”Selvitys keskisuurten yritysten kasvusta”.

Keskisuuret ja midcap-yritykset ovat kasvaneet vuosina 2001−2020 lukumäärältään, liikevaihdoltaan, henkilöstömäärältään sekä arvonluonniltaan. Myös keskisuurten kasvuyritysten määrä on lisääntynyt. Hyvä kehitys kasvuyritysten määrässä liittynee talouden noususuhdanteeseen finanssikriisin jälkeisen usean heikon vuoden jälkeen. 

Keskisuurten ja midcap-yritysten liikevaihto ja henkilöstö kasvoivat tarkasteluajanjaksolla erityisesti rakentamisen toimialalla ja midcap-yrityksissä myös hallinto- ja tukipalvelualalla. Nämä ovat työvoimavaltaisia toimialoja, joissa ulkomaisen työvoiman saatavuus on tärkeää. Tämän kokoluokan yrityksissä myös ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä informaation ja viestinnän toimialojen kehitys on ollut myönteistä, ja niiden menestystä tukee vahvistuva digitalisaatiokehitys. 

Toimintaympäristö on muutoksessa, mikä haastaa keskisuuria ja midcap-yrityksiä, mutta tarjoaa myös tilaisuuksia kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa. Keskisuurilla yrityksillä  on selvityksen mukaan kasvun varaa niin viennissä, kuin t&k- ja innovaatiotoiminnassa. T&k:ta harjoittavien yritysten määrää ja keskimääräistä t&k- menojen tasoa voidaan pitää vaatimattomana. Keskisuuret yritykset tekevät verrattain vähän innovaatioyhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Keskisuuret ja midcap -yritykset eivät ole olleet yrityspalveluiden erityisenä kohderyhmänä. Tämä näkyy esimerkiksi Team Finland -palveluiden kohdentumisena mikro- ja pieniin yrityksiin. 

Selvitys esittää viisi päätoimenpidettä, joiden avulla voidaan parantaa tämän kokoluokan yritysten kasvuedellytyksiä: 

  1. Keskisuuret ja midcap-yritykset selkeämmin julkisten yrityspalveluiden kohdejoukoksi sekä tavoitetason nostaminen
  2. Uudistumisen ja kestävän kasvun esteiden poistaminen ja rahoituksen suuntaaminen digitalisaation hyödyntämiseen ja markkinaehtoiseen vihreään siirtymään
  3. Suomen vahvuusalueiden tunnistaminen ja keskisuuret yritykset niiden vetureina 
  4. Osaamisen tason nostaminen ja osaajapulan helpottaminen 
  5. Tietopohjan lisääminen ja kehittäminen sekä parempi tilannekuva keskisuurista ja midcap-yrityksistä

Keskisuuriksi yrityksiksi määritellään 50−249 henkilöä työllistävät ja midcap-yrityksiksi 250–499 henkilöä työllistävät yritykset.