Salon itäisen ohikulkutien toisen osuuden tiesuunnittelu alkaa
Uutiset

Salon itäisen ohikulkutien toisen osuuden tiesuunnittelu alkaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen kantatien 52 uudelle osuudelle Salon kohdalla (itäisen ohikulkutien 2. vaihe). Tiesuunnitelmassa esitetään uusi päätieyhteys Helsingintien (maantie 110) ja Somerontien välille. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Suunnittelualueen maastotutkimukset alkavat syyskuussa 2023.

Kantatien 52 uusi osuus suunnitellaan Salon keskustan itäpuolelle uuteen maastokäytävään. Uudelle osuudelle toteutetaan kaksi eritasoliittymää (Somerontie ja Inkereentie). Helsingintie liittyy kantatiehen kanavoidulla tasoliittymällä. Somerontien eritasoliittymän ja E18-tien välinen osuus parannetaan kaksiajorataiseksi keskikaiteella varustetuksi maantieksi.

Suunnitelma sisältää muun muassa kahdeksan uutta siltaa, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä tarvittavat meluntorjunnan ratkaisut asutuksen kohdalle.

Tiesuunnitelman lähtökohtana toimii vuonna 2018 laadittu aluevaraussuunnitelma, joka on hyväksytty osana Salon kaupungin asemakaavaa vuonna 2021. Hanke on jatkoa vuonna 2016 valmistuneelle Salon itäisen ohikulkutien ensimmäiselle vaiheelle, jossa rakennettiin tien eteläinen osa.

Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan syksyllä 2024. Tiesuunnitelman laatii Finnmap Infra Oy. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa vuonna 2026.

Tärkeä yhteys kuljetuksille ja työmatkaliikenteelle

Kantatie 52 on merkittävä reitti elinkeinoelämän kuljetuksille Varsinais-Suomessa osana Hanko–Forssa-kehityskäytävää. Tiellä on keskeinen logistinen asema, sillä se toimii yhteytenä Hangon satamasta E18-tielle ja edelleen Hämeeseen ja keskiseen Suomeen. Tie toimii myös keskeisenä työmatkaliikenteen reittinä etenkin Tupurin, Perttelin, Perniön ja Kiskon alueilta muualle Varsinais-Suomeen.

Seututien 110 kautta E18-tielle kiertävän kantatien liittymät ovat ruuhkautuneet ja onnettomuuksia tapahtuu usein. Tämä aiheuttaa häiriötä mm. elinkeinoelämän kuljetuksille. Ohikulkutien puuttuva osuus estää myös Somerontiehen kytkeytyvän maankäytön kehittymistä.

Hankkeen tavoitteena on ohjata läpikulkeva liikenne pois Salon keskustasta. Ohikulkutien toisen vaiheen toteuttaminen parantaa keskustan turvallisuutta ja viihtyisyyttä, kaupungin maankäytön kehittämisedellytyksiä sekä kantatien liikenteen sujuvuutta.

Ensimmäinen yleisötilaisuus syksyllä 2023

Alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Palautetta voi antaa koko tiesuunnitelman laatimisen ajan.

Tiesuunnitelmavaiheessa järjestetään kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus pidetään syksyllä 2023. Tilaisuudessa esitellään hankkeen lähtökohtia ja alustavia suunnitelmaluonnoksia. Toinen yleisötilaisuus järjestetään kesällä 2024.

Yleisötilaisuuksista tiedotetaan alueen lehdissä ja hankesivulla osoitteessa vayla.fi/kt52-salon-kohta. Tilaisuuksien jälkeen myös hankesivun kautta pääsee tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin ja antamaan niistä palautetta. Halukkaat voivat ilmoittautua hankkeen sähköpostilistalle ilmoittamalla yhteystietonsa hankkeen nettisivulta löytyvällä linkillä. Listalle ilmoittautuneet saavat sähköpostitse tietoa tiesuunnitelman ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, hankesivulle päivitetyistä aineistoista ja yleisötilaisuuksista. Sähköpostilistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja ja muita tiesuunnitelman laatimiseen liittyviä henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Lisätietoja väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä on saatavilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja.