Kuva ©Pipsa Kaunisto
Uutiset

Lounais-Suomen luonnonsuojelun toteutuksessa huippuvuosi 2022 (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus hankki alueita valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen sekä perusti yksityisiä luonnonsuojelualueita vuonna 2022 reilut 7 100 hehtaaria Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Määrärahoja alueiden hankintaan ja rauhoituskorvauksiin käytettiin viime vuonna reilut 7,9 miljoonaa euroa. Suojelu toteutettiin pääsääntöisesti neuvottelemalla ja yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Natura ja valtakunnalliset suojeluohjelmat

ELY-keskuksella on luonnonsuojelulakiin perustuva velvoite toteuttaa luonnonsuojelua osalla Natura 2000 -verkoston kohteita sekä valtakunnallisten suojeluohjelmien (suot, lintuvedet, lehdot, rannat, vanhat metsät, kansallis- ja luonnonpuistojen kehittäminen) alueilla turvaten niille tyypillisten luontotyyppien ja lajien säilymistä.

Korppoon eteläisessä saaristossa suojeltiin yhteistyössä maanomistajan kanssa noin 240 hehtaarin suuruinen Natura 2000 -verkoston kohteeseen Saaristomeri FI0200090 kuuluva ja Saaristomeren kansallispuistoon rajautuva alue, Krokskärin saariryhmä merialueineen. Luodot ja karikot muodostavat otollisen elinympäristön linnustolle.

Gullkronan saarta ympäröiville vesialueille perustettiin Saaristomeren suurin yksityinen merensuojelualue, noin 4 800 hehtaaria. Keskeisessä roolissa suojelun toteutumisessa olivat maanomistaja eli Paraisten Gullkronan kalastuskunta sekä laajapohjaista yhteistyöryhmää vetänyt Baltic Sea Action Group ja Metsähallitus. Rauhoitusmääräyksillä turvataan vedenalaista luontoa ja lintujen pesimärauhaa sekä edistetään EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteita merialueiden suojelun osalta.

METSO- ja Helmi -ohjelmat

Suojelua toteutetaan merkittävästi vapaaehtoisuuteen perustuvien METSO-ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman sekä Helmi-elinympäristöohjelman 2021–2030 rahoituksella. METSO-ohjelmassa suojellaan luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita metsiä. Vuonna 2022 METSO-rahoituksella suojeltiin  noin 1 000 hehtaaria arvokkaita metsiä ja Helmi-ohjelmassa noin 200 hehtaaria arvokkaita soita.

Lounais-Suomessa METSO-ohjelman osalta on suojelua tarvetta kohdentaa vielä erityisesti lahopuustoisiin kangasmetsiin, lehtoihin, tulvametsiin sekä maankohoamisrannikon metsiin. Helmi-ohjelmassa suojelu kohdentuu soidensuojelun täydennysesityksen mukaisille soille (SSTE-kohteet), maakuntakaavojen suojeluvaraussoille sekä olemassa olevan suojelualueverkoston ennallistamisen kannalta tärkeille soille.

Luonnonsuojelun merkitys

Suojelun piirissä on tällä hetkellä lähes 125 700 hehtaarin verran alueita Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Suojelualueverkoston tarkoituksena on omalta osaltaan edistää ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta sekä suojelualueiden kytkeytyneisyyttä, ehkäistä luontokatoa ja parantaa lajien ja luontotyyppien mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen. Säilyttämällä hiilinieluja ja -varastoja (metsät, suot, meri) hillitään myös ilmastonmuutosta.

Työ jatkuu myös vuonna 2023

Tänä vuonna suojelun toteutus kohdentuu erityisesti Natura 2000 -verkostoon ja valtakunnallisiin suojeluohjelmiin, joiden osalta työ on vielä kesken noin 4 000 hehtaarilla. METSO-ohjelman osalta rahoitusta on pienennetty merkittävästi tälle vuodelle. ELY-keskukselle myönnetty METSO-rahoitus on jo pitkälti sidottu vireillä olleisiin kohteisiin ja kohteita on edelleen runsaasti jonossa. Mahdollisesta METSO-ohjelman lisärahoituksesta saadaan tietoa kesällä. Helmi-ohjelman osalta toteutus kohdentuu erityisesti soidensuojelun täydennysesityksen kohteisiin.