Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ovat myöntäneet Aurajoki Oy:n Lietoon suunnitellulle kuumasinkityslaitokselle ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusluvat.
Uutiset

Lietoon rakennettavalle kuumasinkityslaitokselle ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusluvat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ovat myöntäneet Aurajoki Oy:n Lietoon suunnitellulle kuumasinkityslaitokselle ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusluvat. Lakimuutoksen mahdollistamana kyseiset viranomaiset käsittelivät ensimmäistä kertaan saman toimijan kaksi lupahakemusta ajallisesti yhteensovittaen.

Aluehallintoviraston ja Tukesin yhteistiedote

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettu laki mahdollistaa luvanhakijalle usean luvan yhtäaikaisen sähköisen vireillelaiton ja käsittelyn, ns. yhden luukun periaatteella. 1.9.2020 voimaan tulleen lain tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa hakijan lupa-asiointia.

Aurajoki Oy:n uudelle kuumasinkityslaitokselle on nyt myönnetty ympäristölupa samanaikaisesti kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevan lupapäätöksen kanssa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Tukes käsittelivät luvat ensimmäistä kertaa yhteistyössä.

Ympäristöluvan keskiössä ympäristövaikutusten minimointi

Kuumasinkityslaitoksen toiminnalle myönnetty ympäristölupa vastaa rautametallien jalostuksen parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteita, joiden tarkoitus on minimoida laitoksen ympäristövaikutuksia.

Luvassa on asetettu puhdistusvaatimukset toiminnasta ilmaan aiheutuville prosessipäästöille pitoisuusraja-arvoineen, ja päästöjen ehkäisemiseksi laitosalueen hulevedet on edellytetty säännöllisesti tarkkailtaviksi.

Kemikaaliturvallisuusluvassa ehtoja varautumiseen

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa kohdistuu kemikaaleista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen ja muiden vaarojen ennakointiin sekä käytönaikaiseen hallintaan. Aurajoki Oy:n laitoksen toiminnalle annettu kemikaaliturvallisuuslupa edellyttää, että yritys tunnistaa ja hallitsee kemikaaleihin liittyvät suuronnettomuus- ja muut vaarat ihmiselle, omaisuudelle tai ympäristölle.

Kemikaaliriskien hallitsemiseksi yrityksellä on oltava riittävät tekniset ja hallinnolliset varautumiskeinot onnettomuuksien ehkäisyyn tai seurausten rajoittamiseen. Varautumisessa on huomioitava myös pelastustoimet onnettomuustilanteessa, kuten esteetön pääsy vaarallisiin kohteisiin, rakennusten palosuojaus tai sammutusvesien saatavuus ja keräily. Näitä koskevat ehdot on asetettu Tukesin myöntämässä kemikaaliturvallisuusluvassa.

Yhteistyö sujuvoitti lupaprosessia

Yhteistyötä tehneiden lupaviranomaisille jäi myönteinen kokemus uudenlaisesta tavasta käsitellä lupa-asioita ns. yhden luukun periaatteella.

”Ympäristöllisten lupahakemusten käsittelystä yhdennetyllä menettelyllä on nyt ensikertaa saatu arvokasta kokemusta ja kaikki on sujunut hyvin. Me aluehallintovirastossa toimimme asiassa yhteensovittavana viranomaisena ja koordinoimme prosessin etenemistä”, kertoo ympäristöneuvos Anna Laiho Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Ylitarkastaja Miska Perkkiö Tukesilta täydentää:

”Ympäristöluvan ja kemikaaliturvallisuusluvan käsittelyjen yhteensovittaminen sujui viranomaisnäkökulmasta hyvin. Ensimmäisessä hakemusten yhteensovittamisessa merkittävimmät edut saatiin hakemusten käsittelyn ajallisesta yhteensovittamisesta sekä lupaehtojen yhteneväisyydestä.”