Tuulivoima
Kolsa-Juvansuon tuulihankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön ja maisemaan, luontoympäristöön, luonnonvarojen käyttöön sekä ilmastoon. Hanketta puoltaa positiiviset vaikutukset ilmastoon.
Uutiset

Laitilaan ja Mynämäelle suunnitellun Kolsa-Juvansuo tuulivoimahankkeen  ympäristövaikutukset on arvioitu – Hanke on toteuttamiskelpoinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmän ABO Wind Oy:n Laitilan Kolsaan ja Mynämäen Juvansuolle suunnitteleman tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

YVA-menettelyssä on tarkasteltu kahta toteuttamisvaihtoehtoa hankesuunnitelman mukaisesti (vaihtoehdot VE1 ja VE2). Lisäksi tarkastelussa on ollut mukana vaihtoehto 0 (VE0), jossa hanketta ei toteuteta. 

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Toteutetaan 12 voimalan hanke. Vaihtoehdossa tarkastellut rakennettavat voimalat ovat tyypiltään GE 5.5-158 -voimaloita, joiden äänitehotasot ovat 106 dB(A).

Vaihtoehto 2 (VE2): Toteutetaan 11 voimalan hanke (voimala nro 8 hankealueen pohjoisosassa Laitilan puolella jää pois). Vaihtoehdossa tarkastellut rakennettavat voimalat ovat tyypiltään GE 6.0-164 -voimaloita, joiden äänitehotasot ovat 107 dB(A).

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, jotka rakennetaan ensisijaisesti teiden yhteyteen kaapeliojiin. Myös tuulivoimapuiston sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan maakaapeleilla. Sähköliityntää suunnitellaan hankealueesta lounaaseen sijaitsevaan 110 kV verkkoon. Vaihtoehtoisia sähkönsiirtoreittejä on kaksi, läntinen ja itäinen reitti.

Ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, luontoympäristöön sekä ilmastoon

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että Kolsa-Juvansuon tuulihankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön ja maisemaan, luontoympäristöön, luonnonvarojen käyttöön sekä ilmastoon.

Hankkeen pitkäikäisyys sekä monien vaikutusten pysyvyys korostavat vaikutusten merkittävyyttä. Näiden vaikutusten rajoittamiseen, hallintaan ja seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupamenettelyissä.

Hankkeen merkittävimmät positiiviset vaikutukset kohdistuvat ilmastoon. Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Tuulienergialla myös korvataan uusiutumattomia energialähteitä, mikä osaltaan vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Ennakkoarviointi: ei todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia

Tehtyjen arviointien perusteella hankkeesta ei ennakolta arvioiden aiheudu sellaisia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat esteenä hankkeen jatkosuunnittelulle ja tarvittavien viranomaislupien hakemiselle.

Vaihtoehdossa VE2 ympäristövaikutukset jäävät kokonaisuutena vähäisemmiksi, koska voimaloita rakennetaan yksi vähemmän. Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen välillä on vähäistä eroa luontovaikutusten osalta, koska läntinen reitti sivuaa Natura -aluetta. Ympäristövaikutuksia ei aiheudu toteutusvaihtoehdossa 0, koska hanketta ei toteuteta.

Yhteysviranomainen kuitenkin toteaa, että arviointiselostuksessa esitetyt arviot hankkeen ympäristövaikutuksista ovat monelta osin riippuvaisia selostuksessa esitettyjen, lieventävien ympäristötoimenpiteiden toteuttamisesta ja ympäristönäkökohtien riittävästä huomioimisesta tuulivoimaloiden rakentamisessa ja sijoittelussa.

Perustellussa päätelmässä esitettävät lisätäydennystarpeet ja muut huomiot tuleekin ottaa huomioon hankealueen yleiskaavan laadinnassa ja voimaloiden rakennuslupamenettelyssä.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA