Taloutta sopeutettaessa on turvattava vientituloja tuovan teollisuuden kilpailukyky.
Uutiset

Kehysriihen pitää rakentaa tulevaisuutta ja kilpailukykyä

Taloutta sopeutettaessa on turvattava vientituloja tuovan teollisuuden kilpailukyky. Metsäteollisuus peräänkuuluttaa sähköistämisen tuen jatkamista teollisuuden elinvoiman säilyttämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Kehysriihessä on myös varattava riittävä rahoitus vanhojen ja luonnontilaisten metsien kartoitukseen ja suojeluun usealle vuodelle eteenpäin.

Hallituksen 15.4. käynnistyvissä kehysriihineuvotteluissa etsitään ratkaisuja Suomen talouden vahvistamiseksi. Menestyvän teollisuuden rooli on tässä keskeinen. Jotta suomalainen teollisuus pysyisi kilpailukykyisenä, on tärkeää pitää kiinni sitä tukevista kansallisista toimista. Niistä yksi merkittävimmistä on päätös sähköistämisen tuen jatkamisesta.

Teollisuuden hiilivuodon ehkäisemisessä merkittävä ja Suomen keskeisissä kilpailijamaissa laajasti käytössä oleva sähköistämisen tuki kompensoi päästökaupan sähkön hintaa nostavaa vaikutusta. Käytössä oleva tuki ei vähennä teollisuuden päästövähennysvelvoitteita tai kompensoi päästöjä. Sen sijaan se auttaa teollisuutta paitsi ylläpitämään kilpailukykyään myös uudistumaan sähköistymällä ja hidastamaan ilmastonmuutosta. 

– Teollisuuden päästöjen vähentäminen tapahtuu investointien kautta ja juuri näihin sähköistämisen tuki luo varmuutta. Sähköistymisellä on suuri merkitys, kun ala pohtii tulevaisuuden mahdollisuuksiaan hiilidioksidin talteenotossa ja hyötykäytössä osana vetytaloutta, painottaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki.

Jo nykyisellään Suomen sähköistämisen tuki teollisuudelle on huomattavasti esimerkiksi Saksan vastaavan tuen tasoa matalampi. Ilman hallituksen erillistä päätöstä sähköistämisen tuki on loppumassa Suomessa kokonaan jo vuonna 2026. Vientivetoisen Suomen talouskasvun näkökulmasta olisi perusteltua, että tukea Suomessa jatkettaisiin useiden kilpailijamaiden tavoin vuoteen 2030 asti.

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien kartoitukseen ja suojeluun varattava riittävä rahoitus 

EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti EU:n jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät tulee suojella. Kyseisiä metsiä koskevia kriteereitä valmistellaan parhaillaan ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön johdolla. 

– Metsäteollisuus pitää luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelua tärkeänä. Arjen metsätalouden kannalta on merkittävää, että päätettävät kriteerit ovat tarkkarajaiset ja yksiselitteiset, jotta ne eivät johda jatkuviin tulkintaristiriitoihin, Lehtomäki toteaa.  

Kriteeristön valmistuttua tarvitaan julkisen tahon toteuttama kartoitus maastossa. Puuta ostavaa teollisuutta ja yksittäistä metsänomistajaa ei voi jättää tekemään kriteerit täyttävien metsien määritystyötä puukaupan yhteydessä.
 
– Kartoitustyö on aloitettava pikaisesti, jotta voidaan varmistaa metsäkatoasetuksen ja uusiutuvan energian direktiiviin mutkaton toimeenpano, Lehtomäki painottaa.

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojeluun on varattava riittävä rahoitus usealle vuodelle, ja valtion on varmistettava sen saatavuus paitsi yksityisille metsänomistajille myös muille metsänomistajaryhmille.