Työntekijät toivovat työpaikoiltaan ilmastotekoja
Uutiset

Joka neljäs työntekijä uskoo, että ilmastonmuutos tuo itselle lisää työmahdollisuuksia

Enemmistö palkansaajista ei usko ilmastonmuutoksella olevan dramaattisia työmarkkinavaikutuksia. Hyvin harva uskoo, että ilmastonmuutos johtaisi oman työn menettämiseen. Palkansaajat toivovat työpaikoiltaan aktiivisuutta ekologisesti kestävissä valinnoissa. Toimialakohtaiset erot ilmastotoimissa olivat merkittäviä.

Työntekijät suhtautuvat ilmastonmuutoksen työmarkkinavaikutuksiin useammin optimistisesti kuin pessimistisesti, kertoo Työterveyslaitoksen tutkimus.

Ilmastonmuutos ja työ -kyselyyn vastanneista hyvin harva ilmoittaa olevansa huolestunut siitä, että ilmastonmuutos johtaisi oman työn menettämiseen. Sen sijaan joka neljäs työntekijä uskoo, että ilmastonmuutos tuo itselle lisää työmahdollisuuksia. Lisäksi noin joka viides uskoo, että ilmastonmuutoksen myötä voisi omalle alalle syntyä lisää työpaikkoja. Eniten uusiin ja kiinnostaviin työmahdollisuuksiin uskovat korkeasti koulutetut.

Toisaalta vastauksissa nousi esiin, että monet eivät näe ilmastonmuutoksella merkittäviä vaikutuksia itseensä tai oman toimialaansa. Merkittävä joukko vastaajia ei osannut ottaa kantaa työmarkkinavaikutuksia koskeviin kysymyksiin.

– Toimialakohtaiset erot ovat merkittäviä, ja kysely antaa kuvaa, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa eri toimialoilla. Esimerkiksi tietovaltaisilla palvelualoilla tai tuotannollisilla aloilla työskentelevät näkevät muita useammin uusia työmahdollisuuksia, sanoo tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta.   

Työntekijät toivovat työpaikoiltaan ilmastotekoja

Tulosten perusteella ilmastotoimet työpaikoilla eivät ole kovin yleisiä. Lähes puolet vastaajista ilmaisi, että oma työpaikka voisi toimia aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Etenkin tämä toive korostui korkeasti koulutetuilla.

Työntekijät ovat myös kiinnostuneita toimimaan työssään kestävämmillä tavoilla: enemmistö vastaajista katsoi, että heidän pitäisi itse aktiivisesti tehdä ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. Noin puolet vastaajista on toteuttanut muutoksia omassa työssään, useimmin 50–59-vuotiaat. Myös huoli ilmastonmuutoksesta kasvoi iän myötä.

– Tuloksista muodostui selkeä toive työnantajille muuttaa toimintaa kestävämpään suuntaan. Lähes puolet vastaajista kuitenkin kertoo, että ilmastoystävällinen toiminta työssä ei ole helppoa. Työtä ei vielä usein tehdä tai kehitetä ilmasto- ja ympäristökysymykset edellä, arvioi tutkija Fanni Moilanen Työterveyslaitoksesta.

– Sekä ilmastonmuutos että digitalisaatio luovat tarvetta uudistua, ja niiden työelämävaikutukset kietoutuvat myös toisiinsa. Tästä on luvassa lisätietoa digivihreää siirtymää koskevassa tutkimushankkeessamme, kertoo vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho Työterveyslaitoksesta.

Tutkimus: Ilmastonmuutos ja työ

  • Tutustu tutkimusraporttiin.
  • Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä suomalaisten työpaikkojen ilmastotoimista, työntekijöiden ilmastoasenteista ja -toimijuudesta sekä näkemyksistä koskien ilmastonmuutoksen vaikutuksia työelämässä.
  • Kysely oli ensimmäinen Suomessa toteutettu aihetta käsittelevä tutkimus, joka kohdistui edustavasti koko palkansaajaväestöön.
  • Kyselyyn vastasi 1917 työntekijää kaikilla toimialoilta vuonna 2022.
  • Työterveyslaitos toteutti Ilmastonmuutos ja työ -kyselyn yhdessä Tilastokeskuksen kanssa.
  • Aiemmat julkaisut hankesivulta.

Tutustu myös