Luonnonsuojelu
Eduskunnassa tehty muutos ei poista uhanalaisia luontotyyppejä koskevan tiedon merkitystä, ja lisäksi muualla lainsäädännössä olevat luontoarvojen huomioimista koskevat säännökset jäävät edelleen voimaan.
Uutiset

Eduskunta hyväksyi luonnonsuojelulain – valuvika laissa korjattu, jatkossa tehtävä laadukkaampaa lainvalmistelua

Eduskunta hyväksyi maanantaina toisessa käsittelyssään uuden luonnonsuojelulain. MTK pitää uudistusta tärkeänä edistysaskeleena suomalaisen luonnon turvaamiseksi.

– On hienoa, että laki saatiin valmiiksi. Vapaaehtoisuuteen perustuvien METSO- ja Helmi-ohjelmien rinnalla on nyt ajantasainen lainsäädännöllinen perälauta. Asiasta käyty keskustelu kuitenkin osoittaa, että ympäristöministeriön on jatkossa pystyttävä laadukkaampaan lainvalmisteluun, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

MTK on tyytyväinen siihen, että eduskunta korjasi hallituksen esitykseen sisältyneen merkittävimmän valuvian poistamalla laista uhanalaisia luontotyyppejä koskeneen sääntelyn. Eduskunnassa tehty muutos ei poista uhanalaisia luontotyyppejä koskevan tiedon merkitystä, ja lisäksi muualla lainsäädännössä olevat luontoarvojen huomioimista koskevat säännökset jäävät edelleen voimaan.

– Ehdotettu sääntely olisi heikentänyt lainsäädännön selkeyttä ja vaikutusten ennakoitavuutta, mikä olisi ollut maanomistajien sekä maa- ja metsätalouden näkökulmasta ongelmallista. Muutos oli tarpeellinen myös lakiuudistuksen tavoitteiden edistämiseksi, sillä pyrkimyksenä on ollut luonnonsuojelun hyväksyttävyyden lisääminen sekä luonnonsuojelulain roolin selkeyttäminen, MTK:n lakimies Anna-Rosa Asikainen toteaa.

MTK:n viesti on koko lainsäädäntöprosessin ajan ollut se, että luontoarvoja on pystyttävä turvaamaan selkeillä ja oikeudenmukaisilla pelisäännöillä

Esimerkiksi kaavoituksen käyttäminen luonnonsuojelun välineenä ei nykyisellään täytä riittäviä  oikeusturvan takeita. Tästä syystä kaavoitusta koskevaa lainsäädäntöä on seuraavalla hallituskaudella  muutettava niin, että toimijoiden roolit selkeytyvät, kaavoituksen reunaehdot tarkentuvat ja maanomistajan asema paranee.

– Luonnonsuojelu on kaikkien suomalaisten yhteinen asia. Myös sen kustannukset kuuluvat kaikille. MTK tulee jatkossakin pitämään tarkasti kiinni siitä, ettei suojelun laskua vyörytetä maanomistajien maksettavaksi, puheenjohtaja Marttila sanoo.

Kokonaisuutena eduskunnan hyväksymä luonnonsuojelulaki on tyydyttävä kompromissi. Laissa on maanomistajien sekä maa- ja metsätalouden kannalta hyvien uudistusten lisäksi myös kohtia, jotka eivät kaikilta osin vastaa järjestön näkemyksiä.

– Tervetulleita ovat esimerkiksi kumulatiivisten haittojen huomioiminen korvaussääntelyssä sekä luontotiedon hallinnan kehittäminen. Toivottavasti ne huolet, joita meillä esimerkiksi ekologisen  kompensaation käytännön toimivuudesta sekä uhanalaisten lajien huomioonottamisesta on, osoittautuvat aiheettomiksi. MTK tulee seuraamaan lain käytännön soveltamista ja vaikutuksia tarkoin, Asikainen kertoo.